سایهروشن

Shahrara Institute - - أخبار -

قاســم تقیزادهخامسی، شــهردار مشهد و پیــروز حناچی، معــاون شــهردار تهران، گزینههای احتمالی وزارت راه و شهرسازی برای معرفی به مجلس هستند. از سوی دیگر، شنیدهها حاکی از آن است که ممکن است یکی از معاونان آخوندی، سرپرســت وزارت راه و شهرسازی شــود تا رئیسجمهور، وزیر جدیــدی را برای ایــن وزارتخانه به مجلس معرفی کند. (مهر)

یکی از مشکالت جمهوری اسالمی ایران این است که دخالت بسیاری از افراد صاحب تریبون در امر سیاســت نهتنها نتیجه بهینه نمیدهد، بلکه نتیجه منفی داده کــه این اقدام برخالف امنیت و منافع ملی است. موضعگیری این افراد و نظرات مختلف آنها باعث میشود که عمال ابهامات و شــائبههایی علیه منافع ملی شکل بگیرد و این موضعگیری آنان، خیانت به منافع ملی است. (ایرنا)

متأســفانه همچنان پیامکهــای تهدیدآمیز با شمارههای مشــخص به نمایندگان ارسال میشــود. جای تأسف اســت که پیامکهای گسترده اینبار با الفاظ رکیک برای نمایندگان ارســال میشــود. از هیئترئیســه مجلس خواستهام که این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری کنند. (خانه ملت)

در کشــور ۰۰9نماز جمعه برگزار میشــود. مسئوالن چقدر از این نمازهای جمعه استفاده میکنند تا مردم را تشویق کنند که در مصرف انرژی، آب، ســوخت و حتی مــواد غذاییمان اسراف نکنیم و ســعی کنیم مصرف را کاهش دهیــم و از آن طرف بــر تولیــد و بهرهوری بیفزاییم؟کشور در بهرهوری از نیروی کار نمره پایینی میگیرد؛ فعالیت بخش خصوصیمان در طول روز در بهترین شــرایط یکساعت و بخش دولتی ۰2دقیقه است. افرادی در تهران هستند که هزینه سگشان از هزینه یک خانواده بیشتر است. این واقعا زشت است. (فارس)

خبــری کذب مبنیبــر انتخــاب دبیر جدید شــورای نگهبان منتشــر شــد و برخی افراد رســانهای نیز به آن دامن زدنــد؛ این درحالی بود که انتخابات هیئترئیســه شــورا هرسال در ۶2تیر برگزار میشود. هرچه فکر کردم که چرا این خبر ســراپا غیرصحیح ساخته شده، نفهمیدم، اما تعجب میکنــم از عدهای که از فرط بیکاری به آن دامن زدنــد. امیدوارم نرخ اشــتغال افزایش یابد تا شــاید از این طریق از انتشــار این اخبار جعلی جلوگیری شود و این قبیل دروغها را باور نکنیم. (انتخاب)

دربــاره شــمول قانــون منــع بهکارگیری بازنشستگان برای شهردار تهران، اگر مجلس تشــخیص بدهد که نیاز به ارائه استفســاریه است، این کار در مجلس یا ازسوی شورای عالی استانها انجام خواهد شــد، ولی ممکن است هیئترئیسه مجلس و اداره قوانین، نظرشان این باشد که این قانون شامل شهرداران هم میشود؛ دراینصورت قانون نیاز به تفسیر نخواهد داشت و باید اجرایی شود. (ایسنا)

درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده واردات غیرقانونی خودرو، تحقیقات درحال تکمیل است. رسیدگی دادگاهی در اسرع وقت صورت خواهد گرفت و میثــم رضاییان هم جزو این متهمان پرونده خودرویی اســت. همچنین مرجع تجدیدنظــر پرونده مشــایی، دادگاه تجدیدنظر اســت و اعتراض وی بــه دادگاه تجدیدنظر میرود؛ اگر ارسال نشده باشد، طی این روزها ارسال میشود. اعتراض در پرونده جوانفکر هم بهدلیل غیابیبودن رأی ابتدا در دادگاه بدوی رسیدگی قرار میشود. (ایسنا)

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاستجمهوری

سخنگوی شورای نگهبان

نماینده مردم تهران در مجلس

رئیس دادگستری استان تهران

رئیس کمیسیون عمران مجلس

نماینده مجلس شورای اسالمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.