بسته خبری

Shahrara Institute - - أخبار -

z انتصاب معاون مشهدی دادستان کل

جواد جاویدنیا، معاون دادســتان کل کشور در امور فضای مجازی شد. او که پیش از این، معاون دادســتان مشــهد در امور فضای مجازی بوده، جایگزین عبدالصمد خرمآبادی شــده اســت. خرمآبادی کــه درجریان فیلتر تلگرام شــهرت بیشــتری پیدا کــرد، در پاســخ به این ســؤال ایرناپالس کــه از معاونت امور فضــای مجازی دادســتانی کل کشــور کنــار رفته یــا برکنار شده اســت، گفت: اینکه برکنار شــدم یا خودم رفتم، بماند. او گفــت علت این مســئله را باید از دادستان کل کشــور پرســید. او در پاسخ به این ســؤال که «پس شــایعه اختالف بین شما و دادســتانی درست اســت؟» گفت: خیر! اصال اختالفی نبوده اســت. یک خرمآبــادی جوان، انقالبی و خوب با انتخاب من جایگزین بنده شد و من معاونت مهمتری را برعهده گرفتم. او پس از این سمت، بهعنوان معاون نظارت بر دادسراها معرفی شد. به گزارش میزان، حجتاالســالم محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، در مراسم تودیع و معارفه معــاون فضای مجازی دادســتان کل کشور، با تأکید بر اینکه مقابله با عناصر ضددین، ضداخالق و معنویت و ضدامنیت و ارزشها بیش از گذشته ادامه داشته باشد، گفت: معاونت جدید فضای مجازی باید کمر همت را دربرابر بدخواهان و کسانی که سنگاندازی میکنند، محکم ببندد و با تدبیر و تعقل، این مسائل را پشت سر بگذارد. وی تأکید کرد: باتوجهبه شــرایط امروز کشــور نســبت به فضای مجازی، برخورد بــا هرگونه فســادی در فضای مجازی در چارچوب قانون و مقررات ادامه پیدا خواهد کرد.

z مهر یه؛ محور مباحثه پشت تر یبونی

گفتوگوهای میان آیتا... مکارم شیرازی و رئیس قوه قضا درباره موضوع مهریه و البته پشت تریبون ادامه دارد. به گزارش شهرآرا، چند روز پیش بود که آیتا... مکارمشیرازی در درس خارج فقه خود، از احکام دستگاه قضایی درباره بدهکاران مالی بهویژه بدهکاران مهریه بهشدت انتقاد کرد و گفت: دستگاه قضایی باید مطابق احکام اسالم باشد؛ چرا برخالف احکام اســالم عدهای به زندان بروند؟ پس از آن، آیتا... آملیالریجانی نیز در شورای عالی قضایی ضمن پاسخ به اظهارات این مرجع تقلید، بخشی از این اظهارات را ناشی از اطالعات ناکافی دانست و گفت: چرا بهگونهای صحبت میشــود که گویی مســئوالن قضایی و قضات شریف از پس کوه قاف آمدهاند؟ ما هم از همین حوزهها آمدهایم. بسیاری از مســئوالن عالی قضایی و قضات دستگاه قضا از روحانیون فاضل، متدین و جلیلالقدر حوزهاند. اما این پایان ماجرا نبود و آیتا... مکارمشــیرازی روز گذشته در ابتدای درس خارج خود، متن نامه خود به آملیالریجانــی را خواند. در این نامه آمده اســت: «بیانات جنابعالی را درباره مســائلی که اینجانب مطرح کرده بودم، خواندم. متأســفانه قانعکننده نبود و شــاید توضیحات من برای آن چند مسئله کافی نبوده اســت. بنابراین پیشنهاد میکنم همانطورکه خود شما هم اشاره کردهاید، دادستان کل کشور و 2نفر از قضات عالیرتبه که سوابق حوزوی داشته باشند، تشریف بیاورند تا آن 4مسئله مهم درباره مهریه در محیط عالمانه و دور از عصبانیت حلوفصل شــود. اینجانب برای قوه قضائیه و برای شــخص جنابعالی قائل به احترام بوده و هســتم و تضعیف این قــوه را کار خالفی میشمرم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.