انتقادازتعللدرتصویبالیحهدرآمدهایپایدارشهرداری

دردهمیناجالسشورایعالیاستانهامطرحشد

Shahrara Institute - - أخبار -

رئیس دیوان عدالت اداری از مسکوت ماندن الیحه درآمدهای پایدار شهرداری انتقاد کرد و خواستار پیگیری و تصویب آن شد. به گزارش ایرنــا، مرتضی الویری روز گذشــته در دهمین اجالس عمومی شورای عالی استانها گفت: قرار است با همفکری شورای عالی استانها و دیوان عدالت اداری درباره موضوع اخذ عوارض در شهرها و بخشها و حدودوثغور آن، کار کارشناسی مشترکی انجام گیرد و نتیجه آن به کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارسال شود. همچنین در بخش دیگری از این اجــالس، رئیس دیوان عدالت اداری، درباره اخــذ عوارض گفت: اصل این اســت که هر دریافت وجهی از مردم باید براساس قانون صورت گیرد که این موضوع در مواردی در قانون بهصورت روشن اعالم شده است و در برخی موارد شبههناک، اختالفنظر وجود دارد؛ البته در اینکه شهرداریها برای اداره شهر و مدیریت شهری نیاز به درآمد دارند، شکی نیست. حجتاالســالممحمدکاظم بهرامی،ادامــه داد: در جلســات هیئتعمومی دیوان که مصوبــهای بهدلیل منطبقنبودن با قانون ابطال میشــود، مکررا اعالم کردهایم که ناچار بــه اجرای قانون هستیم، اما از این نظر که درآمدی از شهرداریها منتفی میشود، ناراحت میشویم و چهبسا اعتقاد داریم که عوارض در برخی موارد ذاتا باید اخذ شــود، اما در قانون این اجازه داده نشده است. رئیس دیوان عدالت اداری تصریــح کرد: طرح درآمدهــای پایدار برای شــهرداریها ازطریق دولت بهتازگی به مجلس رفته است؛ جای ســؤال دارد که چرا این طرح در دولت معطل مانده بود و با تأخیر به مجلس فرســتاده شــد؟ باتوجهبه ضرورت طرح، باید پیگیری مجدانهای در مجلس برای تصویب آن صورت گیرد. الویری، رئیس شورای عالی استانها، در حاشیه این اجالس و در جمع خبرنگاران درباره اینکه شهرداران مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان میشوند یا خیر، توضیح داد: ظاهرا وزارت کشور دراینباره از دیوان محاسبات استفسار کرده است و معاونت حقوقی ریاستجمهوری سازوکار آن را پیگیری میکند. وی تأکید کرد: ابهامات این قانون تا هفته آینده برطرف میشود. رئیس شورای عالی استانها درباره مصوبات این اجالس هم توضیح داد: اعضای شورای شهر تهران اعتقاد داشتند بهدلیل اینکه مصوبات شــورا در کمیته تطبیق در فرمانداری بررســی میشود و هیئت تطبیق نیز شامل نماینده فرمانداری، نماینده قوه قضائیه و نماینده شوراســت، دیگر نیاز نیســت که این مصوبات به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده شــود که در این جلسه به آن پرداخته شد و درنهایت نیز این مصوبه به تصویب رسید. الویری درباره دیگر مصوبه این شورا هم بیان کرد: بهموجب قانون، سازمان برنامه و بودجه موظف است برنامه پنجساله توسعه و بودجه را به شورای عالی استانها بفرســتد و نظر آنها را جلب کند، اما تاکنون این اقدام انجام نشده است. وی افزود: مقرر شد سازوکاری ترسیم شود که بتوانیم درجریان مصوبات دولت، سازمان برنامه و بودجه و الیحه برنامه پنجساله و بودجه سالیانه قرار گیریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.