گام شورای عالی برای جذب سرمایهگذاری

Shahrara Institute - - أخبار -

در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست حجتاالسالموالمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیسجمهور، اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصالح نظام بانکی بررسی شد و به تصویب رسید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد برای ارائه رفع موانع جذب و تشویق سرمایهگذاری، طرحهای الزم را بهسرعت تهیه کند و شورای عالی جهتگیریهای الزم برای برنامه اصالح نظام بانکی را به تصویب برساند. در آغاز این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی درباره مشکالت ساختاری نظام بانکی و طرح بانک مرکزی برای اصالح آن، گزارشی ارائه کرد، سپس مواد الزم در این زمینه به تصویب رسید. همچنین در این جلسه، موانع حقوقی و اداری ســرمایهگذاری در کشور بررسی و مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری همه دستگاههای اجرایی کشور، طرح رفع موانع و جذب و تشویق سرمایهگذاری را تهیه و برای تصویب به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.