Ńȱȸ رک ôĨ ر ‪ɺʬŃĜ Ȫʤʫ ĦďČ ôȴ ĞȰȭʨĜ‬

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

‪IJɫôĜ ôįȰȹ‬ ا ‪ôĄ Ěȵ ȪĄ‬ ل ‪ĢʬôȴĬĨ ôȵ ĀȹĬʤȯĨôĜ‬ Ĭɇ د را ŀ و ‪ĮŌȸ ɺɓ‬ دا ‪!þȵŃɓ ĀȸĬȭģȭĨ ôȹ þȵŀ‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.