سایهروشن

Shahrara Institute - - News -

جامعه وقتی خود را مخاطب یک رسانه میداند که به آن رســانه اعتماد داشــته باشد و رسانه هم واقعیــات را بیان کند. جامعــه انتظار دارد اخبار کف خیابان که در رســانههای مجازی و رسانههای خارجی بیان میشود، از سوی صدا و سیما هم بیان شود اما صدا و سیما جهتگیری سیاســی دارد و با رویکرد باز به سانسور اخبار اقدام میکند. به همین دلیل اعتماد عمومی را از دست داده است. (ایسنا)

از ۶2 آبان مــاه، 0۱2نفر در زیرمجموعه دولت بازنشســته خواهند شــد. پیشتر این امکان وجود داشــت تا تمــام مقامات موضــوع ماده ۱۷قانون مدیریت خدمات کشــوری را از بین بازنشســتگان به کار بگیریم اما در مصوبه اخیر مجلس، اســتانداران، ســفرا و معاونان وزرا و تعدادی از ایثارگران حذف شــدند و نمیتوان از نیروی بازنشسته در این مسئولیتها استفاده کرد برای همین دولــت برنامهریزی الزم برای جایگزینی نیروهای مشمول را انجام داده است و حتما در مهلت قانونی مقــرر این کار را انجام خواهد داد. (مهر)

ســربازانی که در مقاطع کارشناســی ارشد و دکتری، تحصیل کردهاند در راســتای آمایش سرزمینی و ایجاد اشــتغال پایدار در روستای زادگاهشان یا روســتای خانوادگیشان امریه ســربازی دریافت میکنند. برای هر دهستان 8ســرباز که مهارتی در یک حوزه خاص مثال صنعت یا گردشــگری دارند، صادر میشود و آن سرباز، دوران خدمت خود را در یک روستا، به آموزش در راستای اشتغالزایی و راهاندازی کارگاههای کوچک مشغول میشود. این موضوع به تمامی استانها ابالغ شــد تا افرادی که این شــرایط را دارند برای اخذ امریه معرفی شوند. (ایسنا)

فعال که جمنا، «پخشــنا» اســت. هنوز هیچ تصمیمی درباره اینکه رئیسی کاندیدای جمنا برای ریاســت جمهوری بعدی باشــد، گرفته نشده و ضعف جریان انقالبی نیز همین است که گلهایش را برای دقیقه نــود، که نه، بلکه برای وقت اضافه میگذارد و در آخر هم گل به خودی میزند. (تابناک)

با دســتور الریجانی در پینوشت نامه سازمان مردم نهاد «شــفافیت ایران» تعداد ۷0۱ نفر از نمایندگان، داوطلبانه اعالم کردند که حضور و غیاب و مشــارکت در آراء صحن علنی از سوی فناوری مجلس ماهیانه برای اطالع عموم مردم منتشر شــود. امیدواریم از ماه آینده عملیاتی شود. (خبرآنالین)

تولید خوراک دام سختتر از موشک قارهپیما نیست. زحمت دارد، تبدیل سیستم دارد، باید مصرف آب را به یکدهم رساند تا تحقق یابد ولی شدنی اســت. پول نفت را بدهیم و خوراک دام بیاوریم که هنر نیست. اما پول نفت را بیاوریم و تبدیل به سیستم آبیاری مدرن کنیم و تبدیل به اصالح خاک و روشها کنیم، احتیاجات ما تأمین میشود.

امروز یک جریان سیاســی داخل دولت تصور میکنند میتوانند آیندهای برای خود پیشبینی کنند که جــدای از جریان اصالحات باشــد و به دنبال این هســتند که حزب یا تشــکیالتی راهانــدازی کننــد در چنین شــرایطی آقای جهانگیری به عنــوان نماینــده اصلی جریان اصالحطلب در دولت نمیتواند فعالیت مؤثری داشته باشد. (نامه نیوز)

معاون‌توسعه‌روستایی‌و‌ مناطق‌محروم ‌ریاست‌جمهوری‌

عضو‌هیئت‌رئیسه‌ مجلس‌شورای‌اسالمی‌

وزیر‌سپاه‌ در‌دوران‌دفاع‌مقدس‌

فعال‌سیاسی‌اصالح‌طلب

فعال‌سیاسی‌اصالح‌طلب‌

رئیس‌سازمان‌امور‌ اداری‌و‌استخدامی‌

نماینده‌مجلس‌ شورای‌اسالمی‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.