تعیینتکلیفمحاسباتشهرسازی پروژهآرمیتاژ

Shahrara Institute - - News -

شورای اسامی شهر مشهد در مصوبهای، نحوه محاسبات شهرسازی و درآمد پروژه آرمیتاژ گلشن را تعیین تکلیف کرد. برایناساس، باتوجهبه ماده4 قرارداد پروژه مشارکت و اصاحیههای آن و پروانه صادره در ســال29 و پیشنویــس پروانه صادره قسمت الحاقی، باید سطح و سطوح مندرج با عنوان ســطح و ســطوح مجاز قرارداد مشارکتی و قسمت الحاقی با رعایت برخی شرایط موردپذیرش و محاسبه قرار گیرد. باتوجهبه تغییر نحوه اجرای سیســتمهای جدید تأسیساتی بهویژه در ساختمانهای بلندمرتبه و همچنین رعایت اصول فنی و ایمنی، باید تأسیسات و پله فرار در طبقات همکف و مثبت در این پروژه بهطور خاص و در تمام ســاختمانهای گــروه «ج و د» فقط مشمول تراکم ساختمانی باشند و از تغییر کاربری (افزایش بهرهبرداری اعیان) و مساحت مشمول پارکینگ معاف شوند. درراستای ارتقای کیفیت معماری و تشویق شــهروندان و مالکان برای تأمین فضاهای عمومی و مشاعی در ساختمانها، باید داکت تأسیسات در همکف و سایر طبقات به لحاظ تراکمی، تغییر کاربری و مساحت مشمول پارکینگ در این پــروژه بهطور خاص و در همه ساختمانهای گروه «ج و د» از معافیت برخوردار باشد و در ارتباط با سطح اشغال و ایجاد پیشــروی طولی درمجموع با سایر مشــاعات دارای معافیت تا میزان 5درصد عرصه در هر طبقه از معافیــت برخوردار باشد. همچنین در مصوبه شورای شهر مقرر شد که عوارض تفکیک اعیان تجارتی و افزایش ارتفاع نسبتبه ارتفاع مجاز در هر دو قسمت مشارکتی و الحاقی اخذ نشود. مســتند به نامه ریاست شــورای چهارم و نظریه کمیسیون اقتصادی شورا، محاسبات پارکینگ در 2بخش الحاقی و مشارکتی با تأکید برمبنای مساحت پارکینگ مندرج در پروانهها و ضوابط زمــان انعقاد قرارداد بهصورت تجمیعی انجام خواهد شد. باتوجهبه تمام موارد منــدرج در بند یک ایــن مصوبه و افزایش ســطح و ســطوح صورتگرفته نسبتبه پروانه و پیشنویس پروانه صادره و نیز مصوبات ســابق شورای شهر و بدون نیاز به ارســال به کمیسیون ماده001 درخصوص محاسبه زیربنای مازاد قسمت مشارکتی به ماخذ سال19، مبلغ یکمیلیارد و 224میلیــون و 919هزار و 224تومان بهعنوان عوارض و بهای خدمات مرتبط این پروژه در قســمت مشــارکتی محاسبه شده است. ازآنجاکه شهرداری و ســرمایهگذار هر دو، از افزایش این ســطح و ســطوح بهرهمند شدهاند، بدهکاری ســرمایهگذار براساس سهمالشرکه 45درصدی و به نرخ سال19 به مبلغ 677میلیون و 443هزار و 638تومان خواهد بود. در قسمت الحاقی نیز باتوجهبه اینکه پرداخت هزینههای عوارض و بهای خدمات ساختمانی با ســرمایهگذار است، مبلغ 2میلیــارد و 601میلیون و 616هزار و 968تومان بهعنوان بدهی ســرمایهگذار به شهرداری بابت زیربناهای مازاد احداثی صورتگرفته نسبتبه پیشنویس صادره در قسمت الحاقی خواهد بود. بنابراین سرجمع بدهی ســرمایهگذار بابــت تعیین تکلیف تمام تخلفات قســمت الحاقی و مشارکت معادل مبلــغ 2میلیــارد و 288میلیون و 169هزار و 507تومان به ماخذ ســال19 است. شــهرداری میتواند باتوجهبه اینکه سهم مدیریت شهری در سال19 بهصورت بخشی از واحد اداری، افراز و در سال59 واگذار شده است، به نرخ زمان افراز (شهریور19) برای محاسبه اقدام کند ســپس نسبتبه بهای کارشناســی کل طبقات اداری لحاظ و به همان نسبت و براساس کارشناسی اسفند ماه59 (زمان انعقاد قــرارداد واگذاری) از خریدار دریافت کند. درصورتیکه سرمایهگذار بابت پروژههای عمرانی شهر به ماخذ سال19 از شهرداری طلبی داشته باشد، میتواند این مبلغ را با مبلغ بدهی خویش به شهرداری، تهاتر کند. سرمایهگذار هزینههایی را بابت تخلفات و زیربناهای مازاد بر قرارداد (مندرج در بند2 این مصوبه) پرداخت کرده است. بنابراین باتوجهبه بندها و مساعدتهای فوقالذکر سرمایهگذار باید از مطالبه آنها چشمپوشی کند و در محاسبات مدنظر قرار نگیرد. باتوجهبه ارائــه تفصیلی نحوه محاســبه فضاهای مــازاد بر افراز ســال1931، باید باتوجهبه قابلیت فروش فضــای مفید در بخش تجارتی، متراژ مازاد مذکور براساس فضای مفید (بدون دیوار) محاسبه شود و مبنای تقسیم سهم قرار گیرد. باتوجهبه تجمیع انجامشده در بخشهای الحاقــی و مشــارکتی و احــداث عمده فضاهای مشاع خدماتی مشترک 2بخش (خدمترسان به کاربری تجارتی) در بخش الحاقی، باید فضاهای تأسیسات و مشاعات به نســبت مســاحت هر بخش (الحاقی و مشارکتی)، محاســبه و اختاف فضای احداثشده در بخش الحاقی، از محل فضای مفید مازاد تجاری بخش مشارکتی تأمین و کسر شود. در محاسبه مشاعات مذکور، مشــاعات اختصاصی بخــش اداری که به ضرورتهای فنی، دسترسیهایی به بخش تجاری دارند، درنظر گرفته نشود. درصورتیکه ســرمایهگذار بــرای اجرای تکلیف مصوبه سال09 درخصوص پارکینگ مکانیزه اقدام کند، در طبقه منهای یک، باید کل فضای رمپ و گردش در بخش الحاقی، در مشاعات مشترک محاسبه شود. باتوجهبه نگاه حمایت از ســرمایهگذاری در بخــش تفریحی، باید فضای مشــاعی فودکورت که در کارشناســی سال1931 قیمتگذاری مستقل نشده و قابل فروش هم نیســت، به همین وضعیت و بدون بها در محاسبات قرار گیرد (باتوجهبه انتقال از طبقه سوم به چهارم). باتوجهبه اینکه در کارشناسی سال1931 (مبنای افــراز)، فضاهــای خدماتی طبقه چهارم شامل استخر، سالنهای گفتوگو، البی ...و بهعنوان مشــاعات آپارتمانهای اداری (تجاری) لحاظ و بهصورت مستقل قیمتگذاری نشــده اســت، با متراژهای جدید که افزایش اندکــی دارد، به همین وضعیت و بدون بها در محاسبات قرار گیرد. باتوجهبه اینکه پروانه طبقه چهارم بخش الحاقی، تجاری است، اما در فرایند تجمیع، فضای تجاری این طبقه در بخش مشارکتی لحاظ شــده، باید تجاری احداثشده کل، تا ســقف قابل احداث در بخــش الحاقی، متعلق به سرمایهگذار باشــد و درصورت وجود مــازاد، با شــرایط ســایر طبقات تقسیم شود. متراژهای سهم شهرداری از محل فضاهای افرازنشده در هر طبقه (براساس چیدمان نهایــی ســال59) بهصورت متوســط به کارشناســی ارجــاع و بهــای آن به نرخ شــهریور1931 (زمان افراز) اخذ شــود. مجموعاینمبالغ،نسبتبهبهایکارشناسی کل طبقات اداری (شــهریور19) محاسبه و به همان نســبت براســاس کارشناسی اســفندماه5931 (زمان انعقــاد قرارداد فروش) از خریدار اخذ شود. کاربریهایی که در کارشناسی سال19 موجود نبوده (مانند ورزشی نیم طبقه چهارم و اداری نیمطبقه زیرزمین) یا از نقشــه سال19 حذف شده اســت، نیز در همین ارجاع کارشناسی به نرخ شهریور 91 ارزیابی و در سرجمع لحاظ شود. پرداخت نهایی سهم شهرداری باید درقالب چک جدید با سررســید 9ماهه به میزان کل مبلغ مندرج در مــاده3 قرارداد مذکور بهعــاوه ارزش ریالی ســایر بدهیهای قراردادی و محاسبات شهرسازی و درآمدی توسط خریدار و ارائه آن به شهرداری باشد. زمان شروع سررسید 9ماهه از تاریخ اتمام مدت 6ماه تنفس ذکرشده در ماده3 قرارداد است. 84فقره چک اخذشــده از خریدار به شرح قرارداد فــروش مزبور بهصــورت امانت تا زمان انقضای 9ماه دراختیار شهرداری باقی خواهد ماند. بدیهی است درصورت تصفیه حساب نهایی، چکهای مذکور (84فقره) به خریدار مسترد میشود. باتوجهبه اینکه خریــدار میخواهد بدهی خود به شهرداری را به شرح فوق و ازطریق اخذ تســهیات بانکی در سررسید 9ماهه پرداخت کنــد، باید خریدار بــه پرداخت مبلغ بدهیهای خود به شــهرداری عمل کنــد و درازای آن و همزمان، شــهرداری اســناد مالکیت به نام خــود درخصوص عرصه پروژه آرمیتاژ گلشن را به نام خریدار منتقل کند. ضمنا خریــدار باید قبا برای ارائه وکالتنامهای جامــع، کامل و تام در رابطه با اجــازه دریافت مبلغ تســهیات بانکی به شــهرداری و به میزان مطالبات شــهرداری از وی، اقدام کند. با این وصف خریــدار معــادل مطالبات شــهرداری هیچگونه حقی نســبتبه مبلغ تسهیات بانکی ندارد. درصــورت پرداختنشــدن مبالغ مذکور در سررسید 9ماهه توســط خریدار، تمام خسارات ناشی از تعهدات پرداخت بدهی چکهای سابق و نیز ضمانت اجراهای مقرر در قرارداد، مطابق مفاد قرارداد فروش مزبور برعهده خریدار است و اعاده میشود. تنظیم ســند مزبور به نام خریدار به شرح مذکور، منوط به تصفیهحســاب اســت و خریــدار هیچگونه حقی در تقاضــا و الزام شهرداری به تنظیم ســند مزبور، پیش از تصفیه ندارد. خریدار با امضای صلحنامــه، همه دعاوی احتمالی اعم از ادعــای هزینههای اضافی و مواردی از ایــن قبیل را از خود ســاقط میکند. جاریشــدن شــرایط مندرج در این مصوبــه، منوط به امضــای صلحنامه مذکور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.