سایهروشن

Shahrara Institute - - News -

اختالفات سیاسی میان کشــورها، طبیعی اســت و گاه شــدت میگیرد و گاه به صلح و دوســتی تبدیل میشــود. انتظــار ما از کنفدراسیون فوتبال آسیا این است که اجازه ندهد مسائل سیاســی بر فوتبال اثر بگذارد و برای انسجام میان کشورهای آسیایی هرچه بیشتر بکوشد. ورزش همواره نقش مؤثری در برقراری و حفظ صلح و دوستی میان کشورها ایفا کرده و گرههای زیادی را گشوده است.

فکر میکردیم اگر روزی محســن هاشمی وارد شهرداری شــود، بهدلیل سابقه آشنایی با مسائل شــهری و مدیریت شهری، گزینه بهتری اســت. حال اعضا تصمیــم گرفتهاند از داخل شورا کســی خارج نشود؛ اینکه این موضوع چقدر درست است نمیدانم. اما من این موضــوع را قبول نــدارم؛ اینکه نگذاریم یک نفر از شورا خارج شــود تا فرد دیگری با یک گرایش سیاسی مختلف وارد شورا شود، درست نیســت. بههرحال درنهایت تصمیم شوراست و باید به نظر شورا احترام گذاشت، اما به نظر بنده محسن هاشمی، گزینه بهتری بود. (فارس)

برخی منتقدان میگویند ما عضو ‪FAT F‬ میشویم، این درحالی است که ما عضو FATF نمیشویم؛ بلکه از فهرست کشورهای غیرهمکار FATF خارج و به لیست کشورهای همکار FATF اضافه میشویم. در حال حاضر بیشاز 002کشور و سازمان بینالمللی همکار FATF هستند و فقط 2کشور ایران و کره شمالی بهعنوان 2کشور غیرهمکار FATF شناختهمیشوند.(ایسنا)

درست اســت که ایاالت متحده به 8کشور اجازه خرید نفت به صورت محــدود را داده اســت، اما باید یادمان باشــد که گفته حق دادن ارز به ایران را ندارنــد و اگر ایران دارو و غــذا خواســت میتوانند بدهنــد. باید به مســئله تحریمها بهطور جدی نگاه کنیم و مثل احمدینژاد عنــوان نکنیم که تحریمها کاغذپاره اســت. باید به نیروهــای داخلی، کاهش توقعات مردم، جلوگیــری از رانت و فساد و افزایش کار نظارت توجه کنیم. (ایلنا)

در دورههــای قبل اگر کســی در مســائل هســتهای کوچکترین نظری یــا موضوع محرمانــهای میگفــت آن فــرد متهــم به جاسوســی و خیانت به کشــور میشد، اما امروز خیلــی علنی به توافقهــا و مذاکراتی که بهصورت رسمی ازســوی دولت صورت میگیــرد، اینچنیــن بیمهری میشــود. متأســفانه غالبشــدن این نــگاه، وضعیت خطیری برای کشــور رقــم میزنــد؛ این درحالی است که در همه کشورها، جریانات سیاسی بر سر منافع ملی اشتراک نظر دارند. (اعتمادآنالین)

هرچند شاید بتوان در آینده و از سر حوصله، نقدهایــی درباره نحــوه عملکــرد و کندی اروپاییها درقبال سازوکار ویژه مالی مطرح کرد، باز تأکید میکنم که امروز در شــرایط نسبتا خوبی هستیم و تا حد زیادی تفاهمهای اولیه انجام شــده اســت، مکانیزمهایی دارد شــکل میگیرد و اهداف و ابزارها مشخص شده است؛ البته انتظارات از اروپا یا اتحادیه و 4+1 بیشاز اقداماتی است که تاکنون انجام دادهاند، ولی باید واقعبین بود. ســازوکاری تعریف شده است و درنهایت فکر میکنیم در آینده بتوانند این مکانیزم و سازوکار را رسما اعالم کنند. (باشگاه خبرنگاران جوان)

نماینده اسبق مردم مشهد در مجلس

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران

دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی

فعال سیاسی اصالحطلب

معاون اول رئیسجمهور

سخنگوی وزارت امور خارجه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.