ĀȭĠĢɫôɢی ôĠزی Āįȹان

در ôȴ ره ا ôɂɨȸ ر ‪Āįȹ ĮĨĬü‬ ان و ا ôįɛ ر ņʬôİĀɚȸ ĀʤʮĮĜ ا ĬĨ نآندر ôɖɫ ی ôɂĨ زی ‪ȪɫĀĠ Ģěɓ‬

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳــﺎﻋﺖ ﺁﻏﺎﺯﯾــﻦ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ، ﺩﺭﺳــﺖ ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗــﻮﻉ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ، ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻭ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺷﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.