اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺰار و۰۰۶ ﻗﺒﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎ­ن ﻋﻀﻮ

Shahrara Institute - - News -

ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﻬﺪویداﻣﻐﺎ­ﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮدوسﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ از اﺧﺘﺼﺎص ﺑﯿﺶاز ﻫﺰارو۰۰۶ﻗﺒ­ﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎ­ن ﻋﻀﻮ در ﻗﻄﻌﻪ »ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﺎن ﺣﯿﺎت« ﺧﺒﺮ داد. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی، ﻗﻄﻌﻪای از ﺑﻠﻮک۰۱ آراﻣﺴﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖرﺿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ و ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ درﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ۱۳۱ﻧﻔﺮ از اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎ­ن ﻋﻀﻮ ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۹۳ﻧﻔﺮ در آراﻣﺴﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖ رﺿﺎ و ﺑﻘﯿﻪ در دﯾﮕﺮ آراﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ دﻓﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.