مجمع عمومی برجام

حسن روحانی امروز برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک میرود

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول -

شهروند| حسن روحانی، امسال به عنوان رئيسدولت دوازدهم در حالی برای شركت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نيويورك ســفر میكند، كه ايران در روابط خارجی خود با چالشهايی چند دست به گريبان است.

شايدبیراهنباشداگربگوئيمكهدرحالحاضرمهمترين چالش ايران در عرصه سياســت خارجی، موضوع حفظ برجامومراقبتازاجرایتعهداتآنازسویطرفيناست. اگرچه ايران بيش از يك سال است كه به اجرای تعهدات خود براساس برجام پايبند بوده است اما همچنان با برخی از كارشــكنیهايی كه دولت آمريكا از خود نشــان داده، نتوانستهاستآنطوركهبايدازفوايدومزايایاينتوافقمهم برخوردارشود. اهميتبررسیبرجامدراينسفرروحانیبه نيويورك اين است كه امسال برخالف سالهای گذشته، دولتی جمهوریخواه به رهبری دونالد ترامپ بر ســر كار است. رئيسجمهوری متفاوت با رفتاری نامتعارف كه از همان روز نخست تكيه زدن بر صندلی رياستجمهوری برای برجام خط و نشان كشيده است. اگرچه هنوز معلوم نيســت كه ترامپ و روحانی در سخنرانیشان در مجمع عمومی چه خواهند گفت اما به نظر میرسد كه برجام بايد بخش مهمی از سخنرانی هر دو طرف باشد. عالوه بر اين گزارش شده است كه قرار است در حاشيه نشست مجمع عمومی سازمان ملل نشست كميسيون مشترك برجام نيز تشكيل شود. نشريه آمريكايی فارين پاليسی خبر داده است كه احتمال ركس تيلرسون، وزير امورخارجه آمريكا نيز در اين نشست شــركت خواهد كرد و شايد در حاشيه ايننشستديدارینيزباجوادظريفوزيرامورخارجهايران داشته باشد. ديداری كه اگر صورت گيرد، نخستين ديدار ميان وزرای خارجه ايــران و آمريكا از زمان روی كار آمدن دونالد ترامپ است. مسأله مهم ديگری كه به نظر میرسد در سفر روحانی به نيويورك در مركز توجهات باشد، بحث روابط ايران به كشورهای حاشيه خليج فارس، به خصوص عربستان سعودی است. مسألهای كه اخيرا با بحران روابط قطر با اين كشــور وارد فاز جديدی شــده است. اگرچه عربستان سعودی در عرصه رســانهای اخيرا نشانههايی برایمذاكرهوبهبودروابطازخودنشاندادهاستامابهنظر میرسدكهآنهادرعرصهعملچندانجدینيستندوتنها هدفشان از پيگيری اين سياست وقت خريدن است. شايد هم اين وقت خريدن به گزارشی كه قرار است دولت ترامپ در اكتبر درباره برجام به كنگره بدهد ارتباط داشته باشد. شايد عربستانیها منتظر اين هستند كه بدانند كه دولت آمريكا در قبال برجام و ايران چه تصميمی خواهد گرفت. به طور كلی به نظر میرسد كه در همه وجوهات سياست خارجیايران،بازهمبرجاممحوريتداشتهباشد.

بهنظرمیرسدكهمسائلديگرینظيركشتارمسلمانان درميانماروهمچنينمسائلزيستمحيطیدرخاورميانه از ديگر محورهای ســخنرانی رئيسجمهــور در مجمع عمومیسازمانمللمتحدباشد.لزوممبارزهباتروريسمنيز از آنجايی كه ايران طی4 سال گذشته به شكلی فعال درگير آن است، از موضوعات ثابت سخنرانی رئيسجمهوری در مجمععمومیسازمانمللمتحدخواهدبود.

ادامه در صفحههای2 و3

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.