معیشتهای نسیهای

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول -

گفت وگو با تعدادی از نیروهای بیکار شده کارخانه آجرماشینی گنبد که نزدیک به یک سال است حقوق نگرفتهاند و بیمه نیستند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.