نیاز به نهاد حسابرسی مستقل شهری

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول - |حسینمسعودیان|

هنگام جابهجايی مسئوليت شورای قبلی و فعلی دو خبر مهم از سوی مسئوالن شــهری و برخی بزرگان به مضمونزيردررسانههامنتشرشد:

الف: گزارشهای متعددی از سوی مسئوالن شورای شهرقبلیوفعلیمبنیبربدهیفراوانشهرداریتهران منعكسوهركدامرقمیمتفاوترابيانمینمايند.

يكی رقم 02هزار ميليارد تومــان را مطرح میكند و ديگری عدد را بسيار باالتر از آن و ميزان فروش تراكم را بسيارومقدارآنرانامعلوممیدانند.

ب: با شروع كار رسمی شورای شهر و شهردار جديد، همگی جهت تجديد ميثاق با امام به مرقد ايشان عازم و سيدحسنخمينیيادگارگرامیامام(ره)توصيهمهمی مبنیبرمقابلهجدیبافسادداشتهوتأكيدمینمايندكه بااينپديدهزشتبرخوردمناسبصورتگيرد.

الف: ميزان بدهی شهرداری و نظارت بر دخل و خرج آن شايد نيازمند نگرشی جديد باشــد. درحال حاضر ذيحساب شــهرداری توســط يك اداره كل مديريت میشــود كه مديركل آن توســط شــهردار منصوب میشود. شورای شهر نيز برای سيستم حسابرسی خود از حسابرسان مستقل يا ســازمان حسابرسی استفاده مینمايد.

شهرداران مناطق به همراه شــهرداری نيز سيستم حسابرسیمستقلیداشتهكهبرابرقراردادباشركتهای حسابرســی، قراردادهای الزم را برای امور حسابرسی منعقدمینمايند.بسياریازاوقاتخروجیسيستمهای حسابرسی شــورای شهر با سيستم حسابرسی مناطق 22گانه شهر تهران مغايرت داشــته و تكليف مديران، مجريان و شــورا، همراه با تناقضهای گزارشها روشن نيست.

به نظر میرسد چنانچه در اين دوره، با تجربياتی كه شــهردار جديد از نظام بروكراسی كشــور دارد و اصول قانونیكهديوانمحاسباتشكلگرفتهوبهعنوانبازوی قوی مجلس شورای اسالمی در مسائل مالی و بودجهای و تخلفات مالــی عمل مینمايد، الگــوی ايجاد نهادی حسابرسی به همراه مقررات شفاف قرار گيرد تا مردم و شورا و مسئوالن شــهری بدانند در مقابل يك سيستم حسابرسیواحد،مسئولوپاسخگوهستند.

ب:اگرمطالعهدقيقینسبتبهنوعفسادوجرايمیكه در شهرداری به وقوع پيوسته است صورت گيرد، شايد بخشاعظمآنناشیازساختوسازهاوتغييركاربریها باشد.

همانطور كــه در بند الــف بيان شــد، چنانچه سيســتمی شــفاف و قانونمند با ابزارهــای كافی مديريتی ساماندهی شــود و بهطور دايم موضوعات حسابرسی شود و توان صدور دستور (رأی) را داشته باشد، بسياری از منافذ فساد بسته خواهد شد و مردم و مسئوالن هر دو با خيالی راحت و آسوده به خدمات بهتر برای شهروندان همت خواهند گماشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.