جنابحجتاالسالموالمسلمینزاهدی

معاون محترم فرهنگی حوزه نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول -

با نهایت تأسف مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان تســلیت عرض نموده و از بارگاه الهی بــرای آن مرحومه غفران و رحمت واســعه الهی و بــرای بازماندگان صبــر و اجر جزیل خواستاریم. روزنامه شهروند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.