جنابحجتاالسالموالمسلمینزاهدی

معاون محترم فرهنگی حوزه نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول -

با نهایت تأسف و تأثر، مصیبت درگذشت همشــیره گرامیتان را به جنابعالی و سایر بازماندگان تســلیت عرض مینمایم و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه غفران واســعه و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل خواستارم. عبدالحسینمعزی-نمایندهولیفقیهدرجمعیتهاللاحمر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.