جریان‌رقیب‌درت‌قلید‌ازن‌سخه‌شورایعالی‌ سیاس‌تگذاری،‌موفقن‌بود

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

ایلنا| یکفعالسیاسیاصالحطلببابیاناینکه شورای مشورتی رئیس دولت اصالحات همان اتاق فکر جریان اصالحات اســت، گفت: این شورا نتایج و آثار مثبت و مطلوب داشــته، مشاهده کردید که جریان رقیب به تقلید از آن جمنا را تشکیل داد که موفق نشــدند. غالمرضا ظریفیان درباره تشکیل اتاق فکر که این روزها از سوی اصالحطلبان مطرح میکنند، گفت: اصالحطلبان یک شورای مشورتی با محوریت خاتمی که از جوانان، زنان، سیاسیون و فعاالناجتماعیتشکیلشدهاست،دارندکهدرواقع همان اتاق فکر محسوب میشود. این فعال سیاسی اصالحطلب ادامه داد: شــورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان از دل همان اتــاق فکر بیرون آمد که حاصل خوبــی با خود به همراه داشــت. وی با بیان اینکه شورایعالی سیاســتگذاری اصالحطلبان سازوکار مثبتی داشته است، گفت: شورایعالی آثار بسیار مثبت و ســازندهای با خود به همراه داشت و نتایجخوبیرقمزد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.