خداحافظ‌ی ‌غیرمنتظره‌اصولگرایان‌با‌جمنا

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

نامهنیوز نوشت: درست در شرایطی که چهرههایی از جبهه مردمی تالش میکنند، اینگونه وانمود کنند که اوضاع مناسب است و آنها درحال برنامهریزی برای ادامه سیاستورزی جمنا هســتند. خبرهایی وجود دارد که از پایان عمر سیاسی این نوپدید سیاست ایران حکایــت دارد. حاال که انتخابات تمام شــده، دیگر در میان اصولگرایان کمتر چهرهای پیدا میشود که میل به امر پذیری از این نقطه کانونی را داشــته باشد. این را تصمیمسازانیکهجمناراپدیدآوردهاند،اکنونبهخوبی حس کردهاند.خبرهای دیگری حاکی از این است که شاید عمر جمنا به دوران مدیریت جدید نرسد. به بیان دیگر در محافل سیاسی اکنون این خبر سینه به سینه نقل میشود که عمر جمنا به پایان رسیده و گویا برخی چهرههای موثر جناح تالشهایی را برای ایجاد سامانه جدیدی آغاز کردهاند. سازوکاری که بتواند شکافهای موجود را کاســته و جناح را بــرای ورود به فاز جدید سیاســتورزی در فاصله زمانی باقیمانده تا انتخابات مجلس آماده کند. این بحث گویا در همنشــینیهای راستگرایان سنتی مطرح شده و از قرار پیامهایی هم بهطیفچپجناحاصولگرارسیدهاست.آیاسنتیهایی که دل خوشــی از جمنا در دوران انتخابات نداشتهاند، میتوانند تشــکیالت جدید جناح راست را پایهریزی کرده و اینبار آنها باشــند که اختیار بیشتری در اداره جناح داشته باشند؟ باید برای رونمایی این تشکیالت جدیدمنتظربمانیم.خبرهاییدرپشتپردههستکه بهزودیرسانهایخواهندشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.