اگر‌وحدت‌واقعی‌ میان‌امت‌اسالمی‌وجود‌داش ‌ت ‌شاهد‌جنایات‌در‌میانمار‌نبودیم‌

سیدحسنخمینیدردیدارباعضوشورایریاست جمهوریورئیسجمعیتاسالمیبوسنیوهرزگوین:

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

جماران |یادگارامام(ره)باباقرعزتبگویچعضو مسلمانشورایریاستجمهوری،حسنکاوازویچ رئیس جمعیت اســالمی بوســنی و هرزگوین و اعضای شــورای ادیان این کشور به طور جداگانه دیدار کرد. باقر عزت بگویچ عضو مسلمان شورای سه نفره ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین در دیدار با حجتاالســالم و المسلمین سید حسن خمینی ضمن یادآوری عالقهمندی مســلمانان بوســنیایی به امام خمینی، حضور یادگار گرامی امام در این کشور را خوشــامد گفت و با اشاره به اشتراکاتفراواندوملت،تأکیدکرد:مردممسلمان بوســنی همواره قدردان کمک ها و حمایت های جمهوری اسالمی ایران هستند. باقرعزت بگویچ نیز عالقه مندی کشــورش را به گسترش روابط با جمهوری اسالمی ایران در همه عرصه ها مورد تأکیدقرارداد.

همچنین رئیس جمعیت اســالمی بوسنی و هرزگوین در دیدار با یــادگار امام، ضمن تقدیر از حمایت هــای ملت و دولت جمهوری اســالمی ایران از مردم مظلوم بوســنی در شرایط سخت جنگ اظهار کرد: انقالب اسالمی ایران با رهبری شــجاعانه امام خمینــی همواره الهــام بخش مسلمانانبوسنیبودهواینمردمازایناتفاقمهم درس مقاومت و استقامت آموختند و این آموزه ها را در زمان جنگ بوسنی جلوه گر ساختند. رئیس جمعیت اسالمی بوســنی و هرزگوین، میزبانی یادگار گرامی امام راحل را افتخاری ارزشــمندی برای جمعیت اســالمی این کشــور دانست و از رهبر معظــم انقالب ودولت و ملــت ایران تقاضا کرد،همچنینبرحمایتازاینکشورادامهدهند. اعضای شورای ادیان بوسنی مرکب از نمایندگان جامعهمسلمان،مسیحیانارتدوکس،مسیحیان کاتولیکوجمعیتیهودیاننیزدردیدارباحجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی ضمن ارایهگزارشیازفعالیتهایبیستسالهاینشورا، تأکید کردند، این شورا می کوشد جایگاه دینی و معنویت را در جامعه بوسنی ارتقاء و نشان دهد که ادیان الهی همواره پیام آور صلح و دوستی هستند و منازعات قدرت طلبانه هرگز منشأ دینی ندارد. یادگار گرامی امام در این دیدارها که دکتر محمود حیدریسفیرجمهوریاسالمیایراندربوسنیو هرزگوین نیز حضور داشت، با تشریح دیدگاههای امام راحل در خصوص وحدت جهان اسالم و رفع اختالفات شیعه و سنی در یکسو و همگام شدن پیروان همه ادیان ابراهیمی در تمسک به ارزش های مشترک الهی از سوی دیگر، یادآور شد: مقام معظم رهبری نیز همواره بر ضرورت همبستگی جهان اسالم تأکید دارد و اگر وحدت واقعی میان امت اسالمی وجود داشــت امروز شاهد جنایات جاری در میانمار که به نوعی تکرار نســل کشی مسلمانانسربرنیتسااست،نبودیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.