‌ای‌بزرگان‌حوز‌ههاي‌علمیه‌به‌داد‌برسید‌ روحانیت‌را‌نجات‌دهید‌

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

روزنامه جمهوری اســالمی نوشت: حجتاالسالم مســیح مهاجری بار دیگــر بر اصــالح رویه برخی روحانیون تأکید کرد. مدیرمسئول روزنامه جمهوری با اشــاره به انجام برخی فعالیتها توسط گروهی از طالب که در شأن روحانیت نیست، نوشت: در صفحه تلگرام صحنه کامال غیرمتعارفي را در ساحل دریاي خزر دیدم که عدهاي دختر و پســر و زن و مرد با سر و وضع نامناسب مشغول انجام مسابقه سیبخوري بودند و چند طلبه جوان نیز این مســابقه را مدیریت ميکردند. نحوه اجراي مسابقه اینگونه بود که چند دختر هر کدام ســیبي را به نخ آویزان کرده و از باالي ســر چند مرد جلوي دهان آنهــا ميگرفتند تا آنها بدون آنکه از دســت خود براي نزدیککردن سیب به دهانشــان کمک بگیرند، آن را بخورند تا موفقیت در خوردن ســیب و ســرعت عمل در آن، امتیازاتي براي خورندگان محسوب شود. این مسابقه، با حضور و نظارت و مدیریت چند طلبه اجرا ميشد و در واقع، مجري مسابقه طلبهها بودند.از حواشي این مسابقه و فلسفه آن و بقیه قضایا که بگذریم، حضور این چند طلبهدرچنینصحنهايبسیارعجیبوغیرعاديبود. کســاني که این روزها این صحنه را روي تلگرام براي دیگرانميفرستند،هرکدامحاشیهايتمسخرآمیزیا جمالتيکهنشاندهندهتعجبآنهاستنیز،زیرنویس آن ميکنند تا غیرعاديبودن آن را به مخاطب خود اعالمکنند.شایداگرازطلبههایيکهمدیریتمسابقه سیبخوري را در ســاحل دریاي مازندران برعهده داشتند و آن طلبه که در جاده چالوس تابلوي اجراي عقد بدون ثبت در شناسنامه را باال برده بود، پرسیده شودچراچنینميکنید؟بگویندهدفماعاديسازي روابط مردم با روحانیت یا حل مشکالت شرعي آنها و جذب حداکثري است و شاید این طلبههاي جوان واقعا همچنین اعتقادي داشــته باشند، ولي آیا نهاد روحانیتبایداینچنینبيضابطهوبيدرودروازهباشد که هرکس هر کاري به نظرش رســید، انجام بدهد و هیچ نظارتي بر کار او نباشــد؟!بار دیگر از اعماق جان و در نهایت عذاب وجدان به خاطر مشــاهده چنین کارکرد انحرافي که از بخشــي از روحانیون مشاهده ميشــود، فریاد برميآوریم که اي بزرگان حوزههاي علمیه به داد برســید و روحانیت را از این بيضابطه عملکردنها نجات دهیــد. بعضي از بزرگان علماي روحاني این روزها دربــاره عزاداريهاي بيضابطه در محرم هشدار دادهاند ولي این هشدار اوال باید وسیعتر و همهجانبه باشد و شامل کارکردهاي غلط روحانیت نیزبشودوثانیاخودحضراتبزرگانبایدبرايضمانت اجرایيهشدارهایشانتدبیريبیندیشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.