طرحا‌تهام‌«فتن‌هگر»‌و‌«بهایی»علیه‌ مدیران‌وزارت‌نفت‌دخالت‌در‌کار‌قوه‌ قضائیها‌ست

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

ایلنا|رئیسکمیتهسیاستداخلیفراکسیون امید مجلس با اشــاره بــه اینکه طــرح اتهام «فتنهگر» و «بهایی» علیــه مدیران وزارت نفت دخالت در کار قوه قضائیه اســت، بر لزوم بررسی کارشناســی انتصابات وزارت نفت در کمیسیون انرژی تأکید کرد و گفت که «فتنهگر» و «بهایی» خواندن کســانی که از آنها خوشــمان نمیآید، رویکردی منســوخ اســت و ادامه داد: در دوران ناصرالدینشاهباانتساب«بهاییت»،برخیشیعیان و ملیگرایان را طرد کردند. جالل میرزایی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره برخی انتصابات در وزارت نفت اعالم کرد: بهنظرمیرسددغدغهفریدونحسنوندبهعنوان نماینده مجلس و رئیس کمیسیون انرژی درباره انتصابات وزارت نفت دغدغهای بجاست و اینکه تأکید دارد افراد شایســته و توانمند بهکار گرفته شود، درست است اما وقتی که وارد مصادیق شده واتهاماتیعلیهافرادواردمیکند،مسیرصحبتها بهسمتحواشیمیرودکهزیبندهنیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.