نهادهای‌حکومتی‌ ‌مانع‌آزاد ‌یهای‌مردم‌نشوند

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

ایسنا نوشت: یک عضو اتحاد ملت گفت: امروز همه جناحهای سیاســی میدانند که بهتر است به جای افراطگری با پذیرش چارچوبهــای قانونی و تالش در جهت کسب نظر مردم، براســاس برنامههایی که اعالم میکنند، با حکومــت به تعامل بپردازند.محمد کیانــوشراد اظهار کــرد: باید حتما توجــه کرد که اصالحطلبان طیف گســتردهای از نیروهای سیاسی بودند که بــه این نام موصوف شــدند. جــز برخی از گروههایی که انتخابات را تحریم کردند، اصالحطلبان انتخابات را تحریم نکردند بلکه در یک مقطع هنگامی که امکان حضور را از آنها سلب کرده بودند، اعالم عدم شــرکت در انتخابات کردند.کیانوشراد افزود: امروز همه میدانند بهتر است به جای افراطگری با پذیرش چارچوبهــای قانونی و تالش در جهت کســب نظر مردم براســاس برنامههایــی که اعــالم میکنند، با حکومت به تعامل بپردازند؛ از ســوی دیگر، نهادهای حاکمیتی غیرسیاسی باید روح قانون اساسی را که بر حقحاکمیتمردممبتنیاسترابهصورتکاملاجرا کنند. آنها به هیچ بهانهای نباید مانع آزادیهای مردم شوند.آنهابایدحقحاکمیتمردمبرسرنوشتخویش رافراهمسازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.