آی ‌تاهلل‌مومن:‌عدم‌تأیید‌صالحیت‌ احمد‌ینژاد‌به‌خاطر‌توصیه‌رهبری‌نبود‌

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

فارس نوشــت: آیتاهلل محمد مومن عضو مجلس خبرگان رهبری و از فقهای شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا احمدینژاد که تأیید صالحیت نشد، علت خاصی داشت و به خاطر توصیه رهبری بود، گفت: نخیر، خود شورای نگهبان صالحیتش را تأیید نکرد.اودربارهتأییدصالحیتامثالیمثلاحمدینژادیا بقایی یا کسان دیگر االن احراز صالحیت نشدهاند، در دورههای آینده انتخابات گفت: همانطور که حضرت امام هم فرمودند، مالک صالحیت فعلی اشخاص است. اگراشخاصیایرادداشتهباشندوایرادشانبرطرفشود، تأیید میشوند.آیتاهلل مومن در پاسخ به این سوال که اعضایشوراینگهبانتأییدیهایکهمراجععظامبرای یکی از کاندیداهای خبرگان داده بودند را قبول نکردند، گفت: نه بابا، ندادهاند. خدا پدربیامرز این حرفها چیه؟ کدام مرجــع تأییدیه داده؟ این حرفهایی اســت که زدهاند، اگر زده باشــند، من نمیدانم. مرجعی تأییدیه نداده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.