محمد‌توسلی‌ جایگزین‌ابراهیم‌یزدی‌شد

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

ایلنا| محمد توسلی از ســوی اعضای نهضت آزادی ایران به دبیرکلی این تشکل منصوب شد. دربخشیازاطالعیهایکهازسویهاشمصباغیان نایبرئیس شــورای مرکزی نهضت آزادی ایران منتشر شده آمده است: «شورای مرکزی نهضت آزادی ایــران»، با توجه به وخامــت حال ابراهیم یزدی و شــرایط خاص با نظر و حضور ایشــان در جلســه مورخ 4۱/2/۶9۳۱، طــی مصوبهای به اجماع، جنــاب آقای مهندس محمد توســلی از اعضای دیرین نهضت آزادی ایران و از مدیران بعد از انقالب را با توجه به ســوابق و تواناییهایشان، بهعنوان «دبیرکل نهضت آزادی ایران» برگزید تا پس از عمر طبیعی دبیرکل فقید، این مسئولیت را برعهدهگیرند..

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.