در نیویورک تشکیل میشود مجمع عمومی برجام

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

یک نشریه آمریکایی از احتمال دیدار وزرای خارجه آمریکاوایراندرنیویورکخبرداد.

مجمع عمومی ســازمان ملل متحد امسال غیر از حضورحسنروحانیوجوادظریف،میزبانکمیسیون مشــترک برجام در سطح عالی اســت. نشریه فارین پالیسی، از نشریات معتبر آمریکایی در حوزه سیاست خارجی از احتمال دیدار رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا و جــواد ظریف همتای ایرانیاش در حاشــیه کمیسیونمشترکبرجامخبردادهاست.

چنانچه این دیدار صورت گیرد، این نخســتینبار است که یک مقام عالیرتبه دولت دونالد ترامپ با مقام عالیرتبهای از ایران دیدار میکند. آن هم در شرایطی که توافق هستهای تحت شدیدترین فشارها از سوی دولت آمریکا قرار دارد و دونالد ترامپ رئیسجمهوری این کشور تهدید کرده اســت که کشورش را از برجام خارجخواهدکرد.

به گزارش دو ماهنامه فارین پالیســی وزیر خارجه ایاالتمتحده هفته آینده برای نخستینبار با همتای ایرانی خــود، محمدجــواد ظریف و دیگــر مقامات قدرتهای بزرگ دیــدار خواهد کرد. به گفته چندین منبع دیپلماتیک رکس تیلرســون آمــاده حضور در مذاکرات هســتهای هفته آینده با وزیر خارجه ایران و نمایندگان قدرتهای بزرگ میشــود تا نخستین دیدار یک مقام ارشــد دیپلماتیــک از دولت ترامپ با همتای ایرانیاش رخ دهــد. این اقدام یکماه مانده به برنامهریزیدونالدترامپ،رئیسجمهوریآمریکابرای تصمیمگیریدرموردتأییدیاعدمتأییدپایبندیایران بهتوافقهستهایموسومبهبرنامهجامعاقداممشترک (برجام) صورت خواهد گرفت. دولت ترامپ ماههاست که در مورد تأیید پایبندی ایران به توافق هســتهای یا برهمزدن دستاورد دولت اوباما با شکاف جدی روبهرو شــده، این اقدام میتواند منجر به از سرگیری برنامه هستهایازسویایرانشود.

البتهایندیدارمسلمادیدارآسانینخواهدبود.همین چندماهپیشبودکهرکستیلرسونباایرادسخنانیدر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا علنا از طرح تغییر رژیم درخصوص ایران ســخن گفت. ســخنانی که با واکنش شدید همه گروههای سیاسی در تهران اعم از اصولگراواصالحطلبروبهروشد.

البته به این نکته نیز باید توجه داشــت که اگرچه تیلرسون سیاســتهای تندی علیه ایران اتخاذ کرده اســت اما درخصوص برجام نقطهنظراتش چندان با نقطهنظرات ترامپ همخوان نیست. او ازجمله افرادی اســت که در دولت ترامپ معتقد اســت؛ باید توافق هســتهای را حفظ کرد. همین چندی پیش بود که او به همراه جیمز ماتیس، وزیر دفــاع آمریکا، طرحی را به ترامپ ارایه کردند که براساس آن آمریکا در برجام باقی میماند اما میتواند فشارهای دیگری را به بهانه فعالیتهای موشــکی علیه ایران اعمال کند. اگرچه این طرح نیز ســویههای خصمانهای علیه ایران دارد اما به هرحال به ترامپ توصیــه میکند که در برجام باقیبماند.

حال شــبکه بلومبرگ روز ســیزدهم سپتامبر به نقل از یک منبع خبر داده که آمریکا از وزرای خارجه کشورهایدخیلدربرجامخواستهاستکهدرحاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشستی ترتیب دهند. با این حال به نظر میرسد که این روایت از سوی روسها وایرانیهاردشدهاست.

پایگاه اینترنتی «المانیتور» به نقــل از مقام ایرانی ضمن رد این خبر که تیلرسون و وزارت خارجه آمریکا درخواست تشکیل جلسه برجام را دادهاند، نوشته: این جلسه در ابتدای امر توســط ایران برای بحث در مورد نقض برجام توســط آمریکا درخواست شــده بود، نه برعکس. وی افزود: تصمیم به ارایه درخواست تشکیل جلسه در آخرین جلســه کمیسیون مشترک در وین مطرحشد.الزمبهذکراستکهکمیسیونمشترکدر سطح معاونان وزیر در جوالی گذشته در وین پایتخت اتریشبرگزارشد.

این نشست اهمیت سمبولیک بسیاری دارد؛ چراکه این نخستینباری اســت که دیپلماتهای آمریکایی و ایرانی ارشــد در دولتهای جدید بــا یکدیگر دیدار میکنند. درحالی که دیدارهای کری و ظریف در بین سالهای 2013 تا 2015 به اتفاقی معمول بدل شده بود که دیگر تبدیل به تیتریک نمیشــد، دیدارهای وزرای خارجه ایران و آمریکا بار دیگر از سال 2017 به تابوتبدیلشدهاست.

بهعالوه و شاید مهمتر از آن، دیدار روز 20 سپتامبر فرصتی طالیی برای دو کشــور در جهــت خروج از فضای متشــنج و کاهش تنشها محسوب شود. این نسبت میتواند به ترامپ این اجازه را بدهد که به پایگاه هواداران خود بگوید؛ ظاهرا او به آنچه اوباما نتوانســت انجام دهد، عمل کرده و توانسته ایران را به خاطر آنچه نقض برجام میداند، به کمیسیون متشرک بکشاند. از ســوی دیگر، دولت روحانی نیز میتواند بگوید که

تعامالتسازندهاجماعپیشینبینالمللیعلیهایرانرا شکستهاست.بنابرایناینبازیبرد-برداست.پایبندی به برجام از طریق استفاده از فرصتها برای تنشزدایی بهوجودمیآید.فرصتهاییکهدرآنفقطفضایبردبردمطرحاست.

دولتاوبامادرتالشبرایحفظدستاوردخود

به موازات تالشهای دونالــد ترامپ برای اخالل در اجرای توافق هستهای و ایجاد تنش در این خصوص، نشــریه اینترنتی «پولتیکو» گزارش داده که مقامات سابق دولت آمریکا تالشهای مضاعفی را برای حفظ برجام آغاز کردهاند. بنا بر این گزارش، افرادی که زمانی ازمقاماتدولتاوبامابودند،درحالبرگزارینشستها، تماسباقانونگذارانوهمکاریبارسانههستندتاازلغو یکی از بزرگترین دستاوردهای سیاست خارجی اوباما جلوگیری کنند. اکنون این مقامات پیشین آمریکایی که زمانی به سختی تالش کردند تا توافق هستهای را به تصویب کنگره برسانند، نگران هستند که ترامپ آن رالغوکند.

راب مالی، دستیار ارشــد اوباما در زمینه خاورمیانه میگوید: توافق هستهای چیزی است که همه ما آن را یک دستاورد قابلتوجه و جدی میدانیم و با انتقاداتی که از آن میشــود، مخالف هستیم. ما نگران هستیم، چراکه لغــو برجام به دنبال خــود پیامدهایی خواهد داشت. سامانتا پاور، ســفیر اوباما در سازمان ملل روز دوشــنبه در توییتر خود نوشت: دشوار است که تصور کنیم خروج از برجام به جنگ منجر نمیشــود. روز چهارشنبه چند مقام پیشــین دولت اوباما از جمله، وندی شرمن، معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا که تیم مذاکرهکننده هستهای با ایران را رهبری میکرد، کالین کاهل، مشاور امنیت ملی جوبایدن، معاون اوباما و جومنیز، رئیس دفتر جای کری در یک نشســت با موضوعبرجامشرکتکردند.

پس از این نشســت، وندی شــرمن به خبرنگاران هشدار داد که بازگشــایی پرونده هستهای بدون لغو کامل آن اگر غیرممکن نباشــد، بســیار دشوار است. وی تأکید کرد: ایران به سهم خود هیچ عالقهای برای بازگشتن به میز مذاکره ندارد. محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز اخیرا اعالم کرد که توافق هســتهای قابل مذاکره دوباره نیست و این یک خیال کامل است؛ آمریکا بهتر است دســت از بازی بردارد و مثل ایران به برجاممتعهدباشد.

شرمن تأیید کرد که اوباما از تالش مقامات پیشین دولت خود باخبر اســت، اما به نظر نمیرسد که اوباما در آینده نزدیک در مورد برجام اظهارنظر کند؛ چراکه احساس میکند اگر سخنی در اینباره بگوید، ترامپ بیشتربهلغوبرجامتشویقمیشود.

در پشــت پرده این مذاکرات، جان کری نیز حضور دارد. فردی که صدها ســاعت را با همتای ایرانی خود در مورد برجام به گفتوگو نشست. یک مقام پیشین آمریکا که اخیرا با کری صحبت کرده است، میگوید که این دیپلمات و سناتور پیشین آمریکایی هنوز هم با برخی همکاران خود در کنگره که نگران لغو برجام از سوی ترامپ هستند، در تماس است. این مقام پیشین افزود که کری همچنین با مقامــات اروپایی که نقش ویژهای در دستیابی به برجام داشتند، درتماس است. گفتوگوی مقامات دولت اوباما بــا خبرنگاران در روز چهارشنبهتوسطگروهیبهنام«اقداماتدیپلماسی» کههدفآندفاعازبرجاماست،تشکیلشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.