حسن روحانی: اروپاییها باید پیام قاطعی درباره برجام به آمریکا بدهند

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

رئیسجمهــوری در دیدار بــا رئیس مجلس بلژیک ارسال پیام قاطع از سوی اتحادیه اروپا به آمریکا درباره برجام را خواســتار شد. به گزارش ایرنا،حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیروز شنبه در دیدار «زیگفرید براک» رئیس مجلس نمایندگان بلژیک، با اشاره به موضوع برجام، لزوم پایبندی طرفین به مفاد این توافق را مورد تأکید قرار داد و گفت: در برجام ایران و 5+1 توانستند در یک مسأله مهم به نام هستهای به توافق برسند و اینیکیازموفقیتهایبزرگمیزمذاکرهدریک مسألهپیچیدهبودکهمیتواندالگوییبرایمسائل پیچیدهمنطقهایوجهانیباشد.

وی تصریح کرد: معتقدیم تنها دستگاهی که میتواند اعالم کند که ایــران به تعهدات خود بر برجام عمل کرده است، فقط آژانس بینالمللی انرژی اتمی اســت و جمهوری اســالمی ایران براساس گزارشــات آژانس، به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده است و انتظار داریم که طرفهای مقابل نیز کامال به تعهدات خود در چارچوباینتوافقپایبندباشند.

رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه تخلفات ایاالتمتحــده درخصــوص برجام، گفــت: از اتحادیه اروپا انتظار داریم که اوال بهطور کامل به توافق برجام عمل کرده و ثانیا به آمریکا نسبت به پایبندی به تعهداتش در برجام فشــار آورده و به آنها پیام قاطعی داده شود. وی با اشاره به اینکه اراده جمهوری اســالمی ایران استفاده از فضای مناســب بهوجود آمده بعد از برجام برای توسعه روابــط با اتحادیــه اروپا ازجمله بلژیک اســت، اظهارداشــت: باید از فضای بعد از برجام حداکثر استفادهرابرایتوسعهمناسباتواستحکامروابط دوجانبهوچندجانبهبهعملآوریم.

روحانی با بیان اینکه ایران خواهان گســترش روابط خود با اتحادیه اروپا اســت، گفت: بیتردید دوطرفباارادهمشترکمیتوانندازشرایطموجود به نفع منافع ملتهای خود نهایت اســتفاده را به عمل آورند. رئیسجمهوری خاطرنشــان کرد: در دولتیازدهمتالشکردیمروابطایرانبادنیاهموار شده و مشکالت برطرف شــود و در دوره جدید به دنبال آن هستیم تا از فضای بسیار مناسبی که در دولت قبلی بوجود آمده برای بهبود و تأمین منافع ملت خود استفاده کنیم و امیدوارم در این مسیر، کشورهای دوست ازجمله بلژیک در ایجاد فضای مناسب برای تقویت مناسبات اقتصادی و فعالیت تجاروبخشخصوصیفعالترعملکنند.

روحانی در ادامه به شــرایط حساس منطقه و جهان و معضل تروریســم اشــاره کرد و گفت: اقدامات تروریســتی در تهران و بروکسل به این معناست که دو کشــور دشمن مشترکی در این زمینه دارند و الزم است که در مقابله با این معضل بایکدیگرهمکاریومشارکتداشتهباشند.

زیگفریدبراکرئیسمجلسنمایندگانبلژیک نیز در این دیدار، با تأکید بر اینکه تصمیم قطعی بلژیک تقویت مناســبات دوجانبه با ایران است، گفت: بسیار مصمم هســتیم که همکاریهای دوجانبه و چندجانبه مرتبط با اتحادیه اروپا را با جمهوریاسالمیایرانتوسعهدهیم.

رئیس مجلس نمایندگان بلژیک خاطرنشان کرد:حضورهیأتهایمختلفیازپارلمانبلژیک در تهران طی ماههای اخیر نشاندهنده آن است که بروکســل برای ارتقای روابط خــود با ایران اهمیت بســیار زیادی قایل است و معتقدیم در شرایط کنونی باید از فرصت بزرگ برجام استفاده کرده و تالشهای بیشــتری بــرای رفع موانع و توسعه روابط بهویژه در حوزه تجاری و اقتصادی بهنفعملتهایخودبهعملآوریم.

براک در ادامه با تأکید بر اهمیت تعهد و پایبندی طرفینبهتوافقبرجامگفت:برجامنهتنهابرایایران بلکه برای بلژیک و اتحادیــه اروپا از اهمیت زیادی برخوردار است و تمام تالشمان را خواهیم کرد که اتحادیهاروپابههمهتعهداتخودعملکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.