لغو برجام احتماال به بحران دیپلماتیک میان آمریکا و اروپا منجر میشود

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

یکشبکهآمریکاییگزارشکردکهاقدام«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا بــرای لغو برجام میتواند به روابط واشــنگتن با همپیمانان اروپایی این کشور لطمه وارد کند.به گزارش فارس، شبکه ان بی ســی آمریکا در گزارشی نوشــت که ادامه وعدههای «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا برایپارهکردنبرجاماحتماالبهروابطمیانآمریکاو همپیمانانکلیدیاروپاییاینکشورآسیبمیزند.

این گــزارش با این مقدمه ادامــه داد که ترامپ، نفرت خود از توافق هســتهای 2015 میان ایران و 5+1 (آمریکا، انگلیس،فرانسه، روسیه، چین بعالوه آلمان) را مخفی نکرده است و در مبارزات انتخاباتی خود، برجــام را بدترین توافقــی خواند که تاکنون حاصل شــده است.روز پنجشــنبه هفته گذشته، «رکس تیلرســون» وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرد: ما میبایست، مجموع فعالیتهای ایران را در نظر بگیریم و اجازه ندهیم که دیدگاه ما تنها توسط توافق هستهای مشخص شــود».در حالیکه دولت ترامپتعلیقتحریمهایتهرانطبقبرجامراتمدید کرد، شبکه انبیســی نیوز گزارش کرد که ترامپ قصد دارد در آستانه اولین حضور هفته آینده خود درمجمععمومیسازمانملل،سیاستجدیدیدر قبالایرانرااعالمکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.