اردوغان چهارم اکتبر به تهران سفر میکند

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

رئیسجمهوری ترکیه در گفتوگو با رسانههای ترکیــهای اعالم کرد که قرار اســت چهــار اکتبر (21مهــر) بــه منظور شــرکت در یک نشســت اســتراتژیکی دوجانبه در سطح مسئوالن بلندپایه به تهران ســفر کند. به گزارش ایسنا، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه در گفتوگو با یک شبکهتلویزیونیترکیهایگفت:موضعایراندررابطه با ضرورت حفظ وحدت و یکپارچگی عراق مشــابه موضع ترکیه اســت.وی در رابطه با اجرای عملیات نظامی با ایــران علیه گروهــک (پ.ک.ک) گفت: ایرانیان گامهای مثبتی در این راســتا برداشتهاند و این عملیات ممکن است در کوههای قندیل (شمال عراق) یا جای دیگری باشد و دو کشور درحال بحث و بررســی این موضوع هســتند. اردوغان در ادامه گفت: قرار است 4 اکتبر برای شرکت در یک نشست استراتژیک دوجانبه به تهران سفر کنم و در آن سفر درموردمسائلمربوطبهعملیاتاحتمالیمشترک علیهگروهک(پ.ک.ک)بامسئوالنایرانیگفتوگو خواهمکرد.رئیسجمهوریترکیهخاطرنشانکرد: خلوصی آکار، رئیس ســتاد نیروهای مسلح ترکیه قبل از من به تهران سفر و با همتایان خود گفتوگو خواهدکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.