عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از وضع آشفته شهرسازی در ایران اعالم کرد: 6میلیون جمعیت اضافه در تهران

توسعه به معنای شهرفروشی نیست 52درصد جمعیت شهری کشور در تهران زندگی میکنند

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

شهروند| وضع آشفته شهرســازی در ایران دوباره مورد انتقاد عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت. آخوندی که دیروز آمده بود تا در مراسم تودیع و معارفه معاونان معماری و شهرســازی خود شرکت کند، اعالم کرد اگــر ایران برایم مهم نبــود به همان زندگی آکادمیکام ادامه میدادم. او در عین حال وضع بغرنج شهرهای ایران را به میان کشید و گفت تهران در شــرایطی که برای 7.8میلیون نفر ظرفیت دارد، حاال حدود یکچهارم جمعیت کشور را در خود جای داده اســت. به گفته آخوندی، تهران و شهرهای پیرامونی حدود 51میلیون نفر جمعیــت دارند و چیزی حدود 6میلیون نفر جمعیت اضافه در پایتخت ایران زندگی میکند. این موضوع درحالی رخ میدهد که در تهران بهتنهایی005هزارواحدمسکونیخالیازسکنهوجود دارد و از طرف دیگر در همین شهر انسانهایی هستند کهدرفالکتمطلقزندگیمیکنند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 91میلیون نفر از ایرانیها در فالکت زندگی میکنند، گفت: ســوال من این است که این چه عدم تعادلی است و آیا مشکل این فقدانتعادلرامیتوانبایکبخشنامهحلکرد.

نمیتوانیمدرناکجاآبادزندگیکنیم

آخوندی با تأکید بر این موضوع که این شــهر باید نشانی از ایران داشــته باشد، گفت: هزارانهزارمیلیارد تومان هزینه شد اما در پردیس و پرند چه نشانی از ایران دیدهمیشود؟آیامیتوانیمدرناکجاآبادزندگیکنیم!؟

عضــو کابینــه دوازدهــم در بخــش دیگــری از صحبتهایش با انتقاد از تخریب بســیاری از باغهای شمال شهر تهران به اســم توسعه گفت: برای رسیدن به فهم مشترک در مفهوم ایران و توسعه، کار سختی را پیش رو داریم. ما هنوز در ابتدای راه هستیم که مفهوم شهر چیســت؟ آیا ما با شهری که حاکی از شهروندی، مدنیت، حقوق، فرهنگ، ادب، موسیقی، هنر، زیبایی، لذت، آســایش، ایمنــی، امنیت، وجود انســانهای فرهیختهودریکمعناشهربالندهباشد،مواجهیم؟

به گفتــه آخوندی، تبدیل همه چیز بــه عدد و رقم و فشار، وضع شــهر را به اینجا کشانده است. وزیر راه و شهرســازی تأکید کرد که اگر فکر میکنید توسعه به معنای شهرفروشی است من نمیخواهم در این افتخار سهیم باشم و ساختمانی ارزشمند است که بر مبنای مدنیتوشهرنشینیشکلبگیرد.

مفهومایراندرغربتاست

او بــا بیان این موضــوع که مفهوم ایــران در غربت است، گفت: وقتی هم این حرفها را میگوییم، برخی میگویند وزیر راه و شهرســازی به جای جادهسازی و شهرسازی حرفهای صد من یک غاز میگوید. اما ما میخواهیم در ایران زندگی کنیــم و اگر مفهوم ایران اسالمی برای ما مهم نیســت برای چه اینقدر سختی تحملمیکنیم؟

آخوندی میگوید در دوران سختی بهسر میبریم و راه ناپیموده زیادی پیش رو داریم و وضع شهرسازی در ایران بسیار آشفته است و هنوز هم تا رسیدن به مرحله قابلقبولکارسختیدرپیشداریم.

او با اشــاره به اینکه شهرسازی از لحاظ تکنیکی به دو حوزه کلی حرکت و قابلیت جابهجایی و ســکونت تقسیممیشود،گفت:بهاینمعناکهچقدرشهرهاقابل سکونت هستند و امکان تحرک در آنها وجود دارد، اما در دورههای گذشته در باب مفهوم شهر و مفهوم ایران به حدی دچار سرگشــتگی و گمگشــتگی شدهایم و مشکالت پیچیدهتر از آن است که با اقدامات تکنیکی آنها را برطرف کرد. آخوندی با بیان اینکه مفهوم شهر را که بر مبنای انضباط و قانون بناشده از دست دادهایم، گفت: در دولت نهم و دهم شهر در عرصه ساختوساز سوداگران قرار داشت و در سال 92 که دولت یازدهم بر سر کار آمد، مشخص شد ســوداگرانی وجود دارند که تصمیممیگیرندکجابسازندوچگونهبسازند.

او تأکید کرد که ایران چندین دهــه با این موضوع درگیرخواهدبودووقتینظامشهرنشینیازقاعدهخارج میشود، امکان بازگشت به قاعده اصلی با یک تصمیم دولتی وجود ندارد و آنچه که ما در حال حاضر میبینیم فرسودگیشهرهاازدرونوحاشیهنشینیوبیانضباطی ازبیروناست؛بنابراینایندوموضوعهردوواقعیتاندو اساسامفهومشهروقانونراازدستدادهایم.

آخوندی عنوان کرد: مگر شــهر غیر از جایی است که زندگی در آن وجود دارد، پس وقتی این فضا ایجاد میشــود، مگر میشــود با یک تصمیم اداری مسائل شهریراسرجایاولخودبرگردانیم.

به گفته وزیر راهوشهرسازی کشور در سالهای قبل به کجراهه رفته است و این موضوع که 91میلیون نفر در فالکت زندگی میکنند، نشان میدهد که ادامه راه گذشتهوساختوسازانبوهکهعمدتاخواستهسوداگران شهری است و میخواهند از آخرین رمقهای این شهر نیزاستفادهکنند،اشتباهبودهاست.

صحبتکردنبسیارپرهزینهاست آخوندی با تأکید بر اینکه باید همه این خواستهها را با صدای بلند بگوییم و این بلند صحبتکردن بسیار پرهزینه است، گفت: تا به حال دو بار استیضاح شدهام امابرایمنمهمنیست.ایستادندرمقابلسوداگرانکه دریکجلسهتصمیممیگرفتند،درکجامسکنبسازند هزینهبر اســت. اگر برای من ایران مهم نبود، به همان زندگیآکادمیکخودادامهمیدادم.

وزیر راهوشهرسازی تأکید کرد که باید آنقدر با همه گفتوگو کنیم تا درباره آینده شهرنشــینی ایران به نتیجهبرسیم. دلخوریشهردارانازتذکراتشورایعالی

شهرسازی در این مراســم، دبیر سابق شــورایعالی شهرسازی و معماری هم به حضور مدیران ارشــد کالنشهرها در جلسات متعددی از شورایعالی شهرسازی و معماری اشاره کرد و گفت: تا پیش از این چنین اتفاقی مرسوم نبود ولی ما بارها شهرداران کالنشهرها را به شورایعالی دعوت کردیم و درباره بســیاری از اقدامات آنها تذکر میدادیمکهسببدلخوریآنهانیزشدهبود.

پیروز حناچی عنوان کرد: شــورایعالی شهرسازی و معماری را در نیمه دوم سال 92 در شرایطی تحویل گرفتیم که اصلیترین مشــکل آن، جایگاه شــورا در تصمیمگیری و تصمیمســازی در سطح کالن کشور بود که از جایگاهی برخوردار نبــود؛ ولی در این چهار سال تالش شد تا به جایگاه ثابت خود برگردد؛ هر چند دیگر برخی تصمیمات گذشــته آثار خود را بر شهرها گذاشتهبود.

به گفته حناچی کمیســیون ماده 5 شــورایعالی شهرســازی تا پیش از آغــاز دولت یازدهم، مســیر جداگانهای را طی میکرد؛ اما در دوره گذشته تصمیم گرفته شــد تمام مصوبات این کمیســیون براساس قانون قبل از اجرا اطالعرســانی شود که مقاومتهایی نیز در مسیر اطالعرسانی صورت گرفت اما این روند را پیشبرد.

حناچی با بیان اینکه در هفته اول مســئولیتم در شورایعالی شهرســازی، به شــهردار تهران گفتم که نیازمند تغییر رویکرد هستیم و با روشهای قبلی، اداره شهر قابل ادامه نیست، گفت: بنابراین در تهران و بیشتر شهرها موفق شدیم تا مسیر اشتباه کمیسیون ماده5 را اصالح کنیم و این موفقیت باید ادامه یابد؛ ازجمله این اقدامات، توقف بلندمرتبهسازی و همچنین آغاز شروع بهسازیبافتهایفرسودهازسویشهرداریتهرانبعد از سال29 است.

به گفته دبیر سابق شورایعالی شهرسازی و معماری از دیگر مشکالت این شورا تقســیمات کشوری بوده؛ به طوری که آخرینباری که او شــورایعالی را پیش از تشــکیل دولت نهم ترک کرده، تعداد شهرهای کشور 800 شــهر بود و حاال بیش از 1۳00 شــهر داریم که حتیبرخیازآنهازیرهزارنفرجمعیتدارندوبهمعنای واقعی شهر نیستند؛ اما در دولت یازدهم کاری شد که دیگرشهرجدیدیایجادنشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.