پایانبنگاهداریصندوقهایبازنشستگی

در‌کشور‌ما‌بازنشسته‌54ساله‌وجود‌دارد،‌این‌موضوع‌در‌دنیا‌ک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تسا‌هقباسم‌ به‌زودی‌0‌3‌میلیون‌ایرانی‌سالمند‌می‌شوند

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

شهروند|دراینسویشهرگرامیداشتروزخانواده و تکریم بازنشســتگان برگزار شــده و در سوی دیگر بازنشستگان پشت در تاالر وحدت تجمع کرده بودند. در حالیکه دیروز علی ربیعی، وزیــر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در همایش گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشســتگان، گفت: برای بازنشستگان فقط حقوق و مسائل مالی مطرح نیست بلکه باید شأن و منزلت آنها هم نهادینه شود. در این سو بازنشستگان روبهروی تاالر وحدت بست نشسته بودند و میگفتند مصوبه مجلس اجرانشدهوهمسانسازیحقوقومزایایبازنشستگان باافرادشاغلصورتنگرفتهاست.

علی ربیعی، وزیــر کار، درباره همسانســازی نرخ حقوق بازنشستگان در جمع خبرنگاران گفت: هر سال برای دســتیابی به همسانسازی حقوق بازنشستگان مبلغی را کنار میگذاریم. روش ما روش پلکانی اســت و از کف حقوقها آغاز کردیم. بضاعت فعلی ما در همین حد است که حقوقهای پایینتر را باال بیاوریم. طی ۳ سال، کف حقوق بازنشســتهها را از 09٤هزار تومان به یکمیلیون و 051هزار تومان رســاندیم. اســالمیان، مدیرعامل صندوقهای بازنشســتگی کشــوری هم در اینباره توضیح داد: امســال 057میلیــارد تومان تسهیالت به صندوقهای بازنشستگی اختصاص داده شده که این رقم در سال 92 معادل 08میلیون تومان بود. وزیــر کار در تکمیل این خبر گفــت، این رقم در ســال 97 به هزار و 002میلیارد تومان خواهد رسید. موضوعدیگر،موضوعخبریبودکهدیروزخبرگزاریها به نقــل از معصومه ابتــکار اعالم کردنــد: «در الیحه خدمات کشــوری در دولت کاهش سن بازنشستگی زنان به 25 سال به تصویب رســید.» درباره این خبر از علی ربیعی ســوال کردیم. او به «شهروند» گفت که از چنین مصوبهای اطــالع ندارد!روابطعمومی صندوق بازنشستگی کشوری اما به «شــهروند» گفت: «هیچ اتفاق جدیــدی در قانونگذاری رخ نداده اســت و این موضوع از قبل در الیحه وجود داشــته است.» محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهوری هم که در اینمراسمحضورداشت،اصالحساختاریصندوقهای بازنشستگی را از برنامههای دولت دوازدهم برشمرد و پرداختهای لحظــهای را بدون در نظر گرفتن عواقب آینده آن خیانت دانست. محمود اسالمیان، مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری هم در این مراسم به اقدامهایی که برای بازنشســتگان در دستور کار است، اشارهکردوگفت:وامضروریبازنشستگانبه٤میلیون تومان افزایش یافته و ســقف آن 00۳هزار تومان برای هر عضو خانواده اســت و تا مهر ماه همــه این وامها به بازنشستگانپرداختمیشود.همچنینتاکنون2هزار و 002میلیارد تومان برای ترمیم حقوق بازنشستگان اختصاصیافتهاست.

بهبودمعیشتبازنشستگان

«قرار اســت طرح جامعی را برای بهبود معیشــت بازنشستگان و وضع صندوقهای بازنشستگی به دولت ارایه کنم تا پایداری صندوقها و افزایش قدرت خرید بازنشستگان محقق شــود.» وزیر کار ضمن اعالم این مطلبگفت:ظرفیتهایفوقالعادهایدربازنشستگان وجود دارد؛ به طوری که میتوانیم تا 51درصد رشــد کشورراازطریقآنهامحققکنیمچراکه07درصدآنها سالمندنیستندومیانگینسنورودآنهابهبازنشستگی گاهی8٤سالمیشود.

03میلیونسالمنددرآیندهنزدیککشور

ربیعیگفت:درسالهاینهچنداندور0۳میلیون سالمند خواهیم داشــت که نیازمند سیاستهای مناســبی برای آنها هســتیم. وزیر رفاه با اشاره به اینکه پاککردن صورتمسأله از بحران صندوقها باعث کاهــش قدرت بازنشســتگان شــد، گفت: امیدوارم بتوانیم چالشهــای پیشآمده را مدیریت کنیم. خیلی اقدامات انجام شــده امــا باید گامهای بلندتری برداریم و در این ٤سال گذشته خوشبختانه توانســتهایم صورتمســأله را بیان کنیم. او گفت: تصمیمات غلطی در سالهای گذشته گرفته شده در حالی که صندوقها موجودات بیگناهی هستند و 00٤هزارمیلیارد تومان در 05سال هزینه تحمیل شــدهای اســت بدون آنکه منابع آن دیده شود به صندوقهاتحمیلشدهاست.

اقداماتوزارتکار برایرفعمشکالتصندوقهایبازنشستگی

وزیر کار دیروز از اقدامات مختلف برای برطرفکردن مشکالت صندوق بازنشستگی کشــوری خبر داد: «در ابتدا، برای هر صندوق کمیته تشکیل دادیم. گروههای مختلف برای مطالعه مشکالت صندوقها آمدهاند. طی 2ســال تیمهای متخصص ایرانی را جمع کرده و تعداد قابل توجهی کارشناس تربیت کردیم. حاال راهکارهایی به دست آمده تا مشــکالت صندوقهای بازنشستگی برطرف شــود.» او ادامه داد: سیاســتهای حمایتی را نباید با سیاستهای بیمهای اشتباه گرفت. 17 تصمیم گرفتهشده در٤1سال گذشته، آثار خوبی از خود به جای نگذاشته است. تصمیمهای حمایتی و هیجانی که موثر همواقعنبودهاست.مادرکشوربازنشسته5٤سالهداریم واینموضوعدردنیاکمسابقهاست.

پایانخطبنگاهداری

وزیر رفاه از اتخاذ سیاســتهای انبساطی خبر داد و گفت: در حال آمادهســازی 150 شرکت برای واگذاری و خروج از بنگاهداری هســتیم که آییننامه آن در حال تدوین است تا در شــورایعالی رفاه به تصویب برسد. به گفتهاو،یکسالدراینزمینهودردولتسابقمطالعات الزم انجام شد و محلهایی با امکان باقیماندن سرمایه صندوقها برای ســرمایهگذاری با سیاست توسعهای شناسایی شــد. بنابر این مطالعات، حدود 150 شرکت باید به مــرور از بنگاهداری خارج شــوند که ضوابط آن بهزودي به تصویب شــورایعالی رفاه یا هیــأت وزیران خواهد رســید. فراموش نکنید خــروج از بنگاهداری تصمیم رئیسجمهوری است. ربیعی ادامه داد: بر همین اساس خروج از بنگاهداری و ماندن سرمایه صندوقهای بازنشستگیدرمحلهایکمریسک،تبدیلبهاستراتژی اصلیماشدهاست.

تحمیلزیاندههابهصندوقها

ربیعــی گفت: شــرکتهای زیانده در گذشــته به صندوقها تحمیل شدند. بنا بر آمارهای استخراجشده، 57درصــد ســود صندوقهــا مربوط بــه محلهای سرمایهگذاریاستکهخودصندوقانتخابکردهوتنها 52درصد آن مربوط به محلهای دیگر اســت.وزیر کار تأکید کرد: این آمار بیانگر این است که تحمیل بنگاهها بهصندوقهابرایآنهاسودآورنبودهاست.

62تصمیماشتباهدر04سالگذشته محمود اســالمیان هم در این همایش با بیان اینکه بازنشســتگان در دولتهــای نهم و دهــم با کاهش قدرت خرید مواجه شــدند، گفت: کاهش قدرت خرید بازنشستگان به 7.76درصد رسید که در دولت یازدهم مصمم به اصالح این رویه شدیم و تا حدودی هم موفق عملشدگرچههنوزبهطورکاملاجرانشدهاست.

اسالمیانتبعیضحقوقمیانبازنشستگانراازمسائل وچالشهایبزرگاینقشربرشمردوابرازامیدواریکرد در یک دوره زمانی تعدیل شود.اسالمیان با بیان اینکه 26 تصمیم اشتباه در0٤سال گذشته برای صندوقهای بازنشستگیگرفتهشدهکههزینههایآنپرداختنشده است، عنوان داشــت: باید هزینههای این تصمیمها به صندوقپرداختشودتابتوانبرچالشهایموجودفایق آمد.او همچنین از افتتاح 5 خانه امید به مناســبت روز تکریم بازنشستگان خبر داد و گفت: تا این لحظه8۳ خانه امیدداشتهایمکهامروزبه۳٤خانهافزایشپیدامیکند.

افزایشکوتاهمدتمستمریبازنشستهها

خیانتاست

«باید در هر تصمیم و پرداختی در کشــور با مطالعه دقیق عواقب و عــوارض آن در آینده صــورت گیرد تا مشــکالت و عوارض تصمیمها و پرداخــت جامعه را با مشکل مواجه نکند.» محمد نهاوندیان ضمن بیان این مطلب، معاون اقتصادی رئیس جمهوری رویکرد دولت دوازدهم را اصالح ساختاری مشکالت دانست و یکی از راهکارهای این مهم را استفاده از تجربه بازنشستگان در نظام مدیریت کشور عنوان کرد.او خواستار پرهیز جدی از شعارهای لحظهای و تصمیمهای بدون پشتوانه بدون در نظر گرفتن عواقب آن شد و با بیان اینکه در مقطعی از کشور برخی با تقدسپنداری و سوءاستفاده از اسامی مقدسمکانهاییایجادکردندواجازهنظارتبرآنهاداده نشد، گفت: همین مکانها بزرگترین سوءاستفادهها را برایکشوربههمراهداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.