بخشی از کاالهای قاچاق به میانمار میرود

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

امین دلیری، رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: فروش امــوال غیرمنقول در دولتدهمیکهزارو۳71میلیاردریالبودکهمیزان آن در دولت یازدهم به ۳هــزار و 665میلیارد ریال رسید و با رشد ٤02درصدی همراه شد.او در بخش دیگری از سخنان خود اعالم کرد: در بخش کاالهای ســازمان امور تملیکی درصددیم تــا کمکهای بشردوستانهای به میانمار داشته باشیم. دلیری در مورد خودروهای دپو شــده در این سازمان گفت: وسایلنقلیهدپوشدهدرسازمانامورتملیکی9هزار و 889 دستگاه است که در میان آنها موتورسیکلت، دوچرخه، قایق، جتاســکی و حتی کشتی هم به چشــم میخورد.به گفته او، از 28 دستگاه پورشه متروکه 20 دستگاه آن تاکنون تعیین تکلیف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.