حذف تقلبیها از اپ استور

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

ایسنا| طبق گزارشهای منتشر شده، شرکت اپل برخی از اپلیکیشــنهای تقلبی و گمراهکننده را از اپ اســتور خود حذف میکند.شــرکت اپل به دنبال ماجرای حذف برخی اپلیکیشــنها از برنامه اپاستور خود، هماکنون اعالم کرده که آن دسته از اپلیکیشنهاوبرنامههاییکهمحتوایارایهشدهآنها با تبلیغات و نام آنها هماهنگــی ندارد و به اصطالح برای کاربران گمراهکننده و گولزننده محســوب میشود،راازاپاستورخودحذفمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.