پیامکی از وضع آسانسور خود مطلع شوید

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

صداوسیما| مســلم بیات، مدیرکل استاندارد تهران از فراهم شدن امکان استعالم پیامکی وضع گواهی ایمنی آسانســور خبر داد و گفت: این اقدام از سوی ســازمان ملی اســتاندارد ایران و در جهت استانداردسازی آسانسورها انجامشدهاست. به گفته او، هر شــهروندی میتواند تنها با ارســال پیامک حاوی شناســه ملی آسانسور به ســامانه پیامکی 71510001،ازاطالعاتیازقبیلنامشرکتنصاب، نام شرکت بازرسیکننده، تاریخ آخرین بازرسی و تاریخ انقضای بازرســی آسانسور، آگاهی پیدا کند. بیات ادامه داد: نصب پالک شناســه آسانســور در کابینآسانسورها،ازابتدایسالجاریاجباریاست و تنها آسانسورهایی که در سامانه توانمند استاندارد آسانسور موفق به دریافت تاییدیه ایمنی و عملکرد شدهاند،میتواننددارایشناسهازاینسامانهباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.