ابالغ مصوبه جلوگیری از تغییر کاربری کشاورزی

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

ایلنا| مصوبه دولــت درخصوص جلوگیری از تغییر کاربــری اراضی کشــاورزی و تخریب محیطزیستدراستانهایشمالیازسویمعاون اول رئیسجمهوری ابالغ شــد. وزارتخانههای جهادکشاورزی،راهوشهرسازیوکشوروسازمان حفاظت محیطزیست مکلفند کلیه ظرفیتها و احکاممندرجدرقوانینومقرراتبرایجلوگیری از تخریــب و تغییر کاربری اراضی کشــاورزی و تخریب محیطزیست واقع در محدوده، حریم و خارجازحریمشهرهایاستانهایشمالیکشور (گیالن، مازندران و گلســتان) را به کار گرفته و وظایفخودرادراینزمینهاعمالکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.