کاهش بارشها در پاییز امسال

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

ایلنا| به گفته رئیس پژوهشکده هواشناسی بارشهای کشور در سال آبی ‪95 -96‬ به میزان8درصدکاهشداشتهواینکاهشدرفصلپاییزتا02درصدادامهخواهدداشت.

عباسرنجبربابیاناینکهازابتدایمهرماهسالگذشتهتا٤2شهریورماهامسالبخش عمدهایازکشوربابارشکمترازنرمالمواجهبودهاست،گفت:دراینمدتازسالزراعی برای حدود71 استان بیشتر از01درصد کاهش بارش داشتیم و حدود6 استان از شرایط بارشبین01درصدبیشتریاکمتربرخورداربودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.