حذف دالر از معامالت نفتی ونزوئال

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

مهر| منابع آگاه اعالم کردند؛ از این پس ونزوئال انجام معامالت نفتی با دالر آمریکا را حذف میکند و ســایر ارزها را جایگزین میکند.منابع آگاه اعالم کردند؛ مقامات ونزوئال به تجــار نفتی گفتهاند که پرداختهای مرتبط با قرار دادهای نفتی را دیگر به دالر آمریکا قبول نخواهند کرد. این درحالی اســت که تجار نفتی که به صــادرات نفت ونزوئال و واردات محصوالت پتروشیمی اشــتغال دارند، پیش از این صورتحسابهای خود را به یورو تبدیل کردهاند.وال استریتژورنالدرگزارشخودآوردهکهاینتصمیم ونزوئالدرپاسخبهتحریمهایجدیدآمریکاعلیهاین کشوردرماهگذشتهمیالدیاتخاذشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.