در سیستانوبلوچستان سوخت

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

ایرنا| بخشدار جالق شهرستان سراوان در جنوب شرق سیستان و بلوچستان گفت: 0۳6 نفرازنخیالتخرمایاینبخشدرپیسهآتشسوزیاخیرطعمهحریقشدهاست.بهگفته عبدالحکیم شاهمیری آتشسوزی در2 منطقه دکانان و هوشاب در بخش جالق از بعد از ظهر جمعه آغاز و ساعت6 بامداد شنبه مهار شد که با توجه به حجم گسترده آتش و نبود راه مناسب دسترسی 600 نفر نخل بارور و پاجوش طعمه حریق شد. به گفته شاهمیری در آتشسوزی دیگریدرنخلستانهایناهوکسراوانهم0۳نفرازنخیالتبارورطعمهحریقشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.