شکالت سرخ تولید شد

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

ایسنا| حدود08سالپیششکالتسفیدتولید شد و به شــکالت تیره و شکالت شیری پیوست اما یک شرکت سوییسی نســل سوم شکالت را عرضه کرده که شکالت «روبی» )ruby( نام دارد و دارای رنگ و عطر و طعم شگفتانگیزی است.عطر و طعم این شکالت جدید تلخ، شیری یا شیرین نیست، اما طعمدلپذیرومنحصربهفردیداردکهشبیهبهطعم خانواده توت اســت. نکته جالب این است که هیچ رنگی به این محصول اضافه نشده و دارای هیچ نوع اسانسیازتوتهانیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.