اجارهبهای برخی واحدها معادل یکسوم قیمت ملک

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

فارس| حسن محتشم عضو هیأتمدیره انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان تأکید کرد: متوسط قیمت اجاره بهای مسکن یکچهارم قیمت ملک است اما درحال حاضر در برخی از مناطق این عدد به یکسوم رسیده که این موضوع ناشی از کاهش قدرت خرید اســت. او خاطرنشان کرد: وقتی اجاره بهای مسکن به یک ســوم میرسد دلیل این است که قدرت خرید برای خانههای کوچک وجود ندارد وچونتقاضابرایاجارهاینواحدهایمسکونیزیاد استنرخاجارهبهابهمرزیکسوممیرسدکهفرآیند خوشایندینیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.