خروج شل از میدان نفتی مجنون عراق

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

تسنیم| شرکت شل اعالم کرد، بعد از مذاکرات طوالنیبادولتعراقبرسربرنامهتوسعهمیداننفتی مجنونازاینپروژهخارجمیشود.شرکتشلاعالم کرد، بعد از مذاکرات طوالنــی در مورد یک برنامه توسعه تولید و افزایش تولید از رقم 022هزار بشکه فعلی،ازپروژهمیدانعظیمنفتیمجنونعراقخارج میشود. شل گفته؛ براساس یک برنامه زمانبندی کههنوزنهایینشدهاست،توافقکردهکهمنافعخود در این میدان عراقی واقع در نزدیکی مرز ایران را «به صورت دوســتانه و یک توافق مورد قبول طرفین» رهاکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.