آغاز افشای اطالعات مالی نهادها در بورس

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

مهر مصطفــی امیدقائمی مدیرعامل ســابق فرابورسگفت:باآغازافشایاطالعاتمالینهادهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از دیروز، شفافیت بیشتر بر بازار حاکم شده و اعتماد عمومی بهبازارسرمایهافزایشمییابد.سازمانبورسواوراق بهاداراعالمکردهکهازدیروز(شنبه)افشایاطالعات مالی نهادهای تحت نظارت این سازمان را اجرایی خواهدکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.