53درصد کاهش فروش نوشتافزار

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

بلــوچدوزی نــوع فاخــر ســوزندوزی بلوچ اســت. ســوزندوزیهای اصیل بلوچستان به دستههای مختلف مثل جوک، پلیوار، چکن، موسم ...و تقسیمبندی میشوند که نوع فاخر و گرانقیمت آن در طول تاریخ بلوچدوزی یا به گویشمحلیپرکاردوزیبودهاستکهنمونههایدرخشان آنرادرکاخموزههاینیاورانوسعدآبادمیتواندید.

اگرشماازاینکاردستبکشید،آیاسوزندوزی اصیلبلوچیدراستانادامهخواهدداشت؟

این سوال را من نباید پاسخ بدهم. در نگاه اول باید ببینیم تعریفمان از بلوچدوزی اصیل چیست؟ ما حفظ و احیای نقوش و طرحهای اصیل و تکنیکهــای دوخت را برنامه اصلی خودمان میدانیم، با همه ســختیها و رنجهایش. ســازمان عریض و طویل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریهیچاهمیتیبرایحفظاصالتبلوچدوزیقایل نیست؛ این را بدون دلیل نمیگوییم و میتوانیم با مدرک و سنداثباتکنیم.کارماتولیدصرفصنایعدستینیست.ما شغل و آرمان اصلی خودمان را حفظ و احیای اصالتهای بلوچدوزیمیدانیموبرایمانمهمنیستمدیرانومتولیان صنایع دستی در پشت درهای بسته چه تصمیمهای کان اماپوشالیبرایبلوچدوزیمیگیرند.

امیدوارم دکتر علیاصغر مونسان، ریاست تازه سازمان میراث فرهنگی، به اســتان مــا هم تشــریف بیاورند و قابلیتهای گردشگری اســتانمان را از نزدیک ببینند؛ روایت کارشناســان و مدیران اداره کل استان ما را درباره صنایع دستی بشنوند و فقط لطف کنند یک ساعت از وقت گرانبهایشان را با من در بازار زاهدان و ایرانشهر و در خانه خشتی زنان و دختران ســوزندوز قدم بزنند و بعد خود قضاوتکنند؛همینوبس. ایسنا|رئیساتحادیهفروشندگاننرمافزارازرکود در بازار لوازمالتحریر در آستانه آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: شهریورماه که زمان اوج فروش در این صنف محسوب میشود، در قیاس با سالهای قبل حدود ۰3 تا 53درصد کاهش فروش را تجربه کردهایم. به گفته او، قیمت یــک دفتر ۰5 برگ از ۰۰7 تا ۰۰8 تومان شروع شــده و تا 2هزار تومان میرسد.همچنینقیمتخودکارهایتولیدداخل به شکل عمده ۰13 تا ۰23 تومان است. درحالی کــه نمونههای خارجــی از ۰54 تــا ۰۰9 تومان قیمتگذاری میشــوند و در میان آنها بیشترین استقبال از خودکارهای۰۰5 تا۰۰6 تومانی صورت میگیرد.رئیساتحادیهفروشندگاننرمافزارگفت: در حوزه مدادهای رنگی بهطور عمده 12 بســته مدادرنگی21تاییایرانیبهقیمت54هزارتومانو خارجیبهقیمت56هزار تومانبهفروشمیرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.