تقویت ۰۶۱ واحدی بورس

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

شــاخص کل قیمــت و بازده نقدی بــورس در پایــان معامــات دیروز، شنبه، 25 شــهریور ماه 96 با افزایش 159 واحــدی روی رقــم 38هــزار و 683 واحد ایستاد. شاخص کل هموزن اما با افزایش 43 واحــدی عدد 71هــزار و 589 واحــد را به نمایش گذاشت. شاخص ســهام آزاد شناور نیز با افزایش 35 واحدی بــه رقم 19هزار و 224 واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی بــا افزایــش 37 واحــدی به رقم 85هزار و 181 واحد دست یافت که شاخص بــازار دوم با افزایــش 747 واحــدی عدد 481هزار و 865 واحد را به نمایش گذاشته بود. دیروز همچنین شــاخص کل فرابورس (آیفکس) با افزایــش 7 واحدی به رقم 951 واحد رضایت داد. گفتنی اســت ارزش کل معامات دیروز بورس تهران در حالی با بیش از 491میلیارد تومان نمایش داده شــد که ناشــی از دست به دســت شــدن بیش از 827میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 24هزار و 368 نوبت دادوستد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.