توسعه البرزو ولیعصرغیرمجازند

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

شرکت تعاونی کشاورزی توسعه البرز و واحد اعتباری ولیعصر فاقد مجوز از بانک مرکزی است. بانک مرکزی از هموطنان درخواست کرده از سپردهگذارییاهرگونههمکاریازجملهدراختیار قراردادن ملک به این موسســات خودداری کنند. بانک مرکزی تأکید کرد؛ این شرکتهای تعاونی، غیرمجاز و فاقــد هرگونه مجــوز از بانک مرکزی جمهوریاسامیایرانبودهوفعالیتشعبآنهانیز غیرقانونیاست.بانکمرکزیهیچگونهمسئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این شرکتهای تعاونــی غیرمجاز بهخصــوص اســترداد وجوه سپردهگذارانراندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.