«شهروند» از ضرورت اقدام جهانی برای یاری به مسلمانان میانمار گزارش میدهد مردم در جستوجوی امنیت

غذاهای اضطراری در میان 75000 نفر توزیع شده است تقدیر استاندار چیتاگونگ بنگالدش از کمکهای امدادی هاللاحمر ایران

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقی -

تهمینه انصاری- شــهروند| کواالالمپور/ ژنــو، 5۱ ســپتامبر ۷۱02 - ســازمانهای امدادرســانی بینالمللی در حــال تالش برای برآوردهکردن نیازهای اساســی مردمی هستند که از بنگالدش به میانمــار مهاجرت میکنند. مارتین فالــر، معــاون مدیرمنطقهای آســیا و اقیانوســیه فدراســیون بینالمللی صلیبسرخ و هاللاحمر )IFRC( گفت: ایــن ناامیدکننده است؛ این مســأله یکی از بزرگترین بحرانهای به وجود آمده توســط انســانها و جنبشهای تودهای مردم در یک دوره 0۱ساله است.

تمام ســازمانهای بشردوســتانه بدون توقف فعالیت میکننــد، اما در منطقــه کاکس بازار، مقیاس وســیع این بحــران به جایی رســیده اســت که صدها هزار نفر در اردوگاههای موقت زندگی میکننــد. فالر گفت: مــردم هیچ غذا، آب یا پناهگاهی ندارند و نیــاز به حمایت دارند؛ هیچکس نباید این گونه زندگی کند.

هر روز فدراســیون بینالمللی صلیبســرخ و هاللاحمــر در حمایت از جمعیــت هاللاحمر بنــگالدش و در کنــار کمیتــه بینالمللــی صلیبســرخ )ICRC( و سایر ســازمانها برای تأمین مواد غذایی، هزاران لیتر آب تصفیهشده و صدها ظرف آب برای حمل به منظور رسیدگی به ضرورتهای بشردوســتانه و نیازهای تازهواردها در نظر میگیرند.

مظهرالحق، دبیــرکل جمعیــت هاللاحمر بنــگالدش گفت: تیمهــای ما در کاکــس بازار تأیید کردهاند که مردمی که هر روز به بنگالدش میروند، در حال افزایش هســتند. آنها در مسیر خود گرســنه و دچار کمآبی میشوند، اما غذای کافــی برای همه وجــود ندارد. ما مــواد غذایی اضطراری را توزیع میکنیم، اما این مواد غذایی کافی نیستند.

ما نگران هســتیم که کودکان، زنــان باردار و افراد مســن دچار ســوءتغذیه و بیماری شوند. مسائل امنیتی برای ما نگرانی جدی به بار خواهد آورد. ما با سازمانهای دیگر همکاری میکنیم تا ســریعا برای زنان و کودکان فضاهای امن ایجاد کنیــم. مظهرالحق گفت: هــر روز تیمهای ما از پزشکان، پرستاران و متخصصان پزشکی صدها نفر از افراد مجروح و بیمــار را درمان میکنند، اما صفهــا همچنان در حال افزایش هســتند. غذاهای اضطراری در میــان ۷5000 نفر توزیع شده است، اما کمک بیشتری در راه است.

فدراســیون بینالمللــی صلیبســرخ و هاللاحمر درباره بازســازی اضطــراری منطقه کاکس بازار تجدید نظر کرده و سریعا درخواست ۷,2۱میلیون فرانک ســوییس را کرده اســت تا بتواند واحدهای تصفیهخانه و بیمارســتانها را برای رفع نیازهای اساسی آوارگان در بنگالدش راهاندازی کند.

جمعیــت هاللاحمــر بنگالدش ســازمانی پیشــرو در زمینــه امدادرســانی بشردوســتانه کشــور است. ایــن ســازمان حضــوری مســتمر در منطقــه کاکس بازار دارد و همکاری نزدیکی با دولتمــردان بنــگالدش و شرکای صلیبســرخ صلیب و هاللاحمری که به مســائل بشردوســتانه واکنش نشان ميدهند، ازجمله آژانسهای ســازمان ملل متحد، دارد. نهضــت بینالمللی صلیبســرخ و هاللاحمر، صلیبسرخ میانمار، جمعیــت هاللاحمــر بنگالدش، فدراســیون بینالمللــی صلیبســرخ و هاللاحمر و کمیته بینالمللی صلیب ســرخ در حال انجام افزایش عملیاتهای خود در میانمار و بنگالدش ازجمله در مناطق مرزی هستند.

انتقال محموله کمکهای امدادی هاللاحمر ایران به «کاکس بازار»؛ محل اســکان آوارگان میانمار

رئیــس ســازمان امدادونجــات جمعیــت هاللاحمر نیز با اعالم اینکه 40 تن کمکهای ارســالی هاللاحمــر ایــران تحویــل مقامات بنگالدش شده اســت، اعالم کرد: این کمکها روز گذشــته با همکاری فرماندار چیتاگونگ به محل اسکان آوارگان میانماری در «کاکس بازار» انتقال یافت. مرتضی ســلیمی بــا اعالم اینکه کمکهای بشردوســتانه ایران برای مسلمانان میانمار تحویل بنگالدش شده است، اظهار کرد: در ایــن زمینه در دیدار با اســتاندار چیتاگونگ گزارشــی از نحوه و میزان کمکهای ارسالی از ســوی هاللاحمر ایران برای مردم چیتاگونگ ارایه کردیم و استاندار چیتاگونگ نیز از اقدامات و تالشهای هاللاحمر ایران برای کمک به مردم مظلوم میانمار تقدیر و تشــکر کــرد. وی گفت: صبح روز گذشته نیز بازدیدی از کاکس بازار، محل اســکان آوارگان میانماری داشــتیم تا برنامهریزیهــای الزم درباره انتقــال کمکهــا و توزیــع آنها در میــان آوارگان انجام شود. براســاس این گزارش، نخستین محموله کمکهای بشردوستانه هاللاحمر ایران برای مسلمانان آواره میانمار، ساعت ۱6:55 روز گذشته به وقت بنــگالدش، در فرودگاه شــهر «چیتاگونگ» به زمین نشست و تحویل این کشور داده شد.

ملت ایران در آزمون کمک به مسلمانان روهینگیا سربلند شد رئیس ســازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر گفت: کمــک به مردم میانمــار در صندوقهای هالل سراسر کشــور جمعآوری میشود. دکتر رضا انــدام افزود: ایــن صندوقهــا در اماکن و میادین مختلف شــهرها و همچنین مصالهای نماز جمعه آماده جمــعآوری کمکهای نقدی

فدراسیون بینالمللی صلیبسرخ و هاللاحمر درخواست 7.21میلیون فرانک سوییس را کرده است تا بتواند واحدهای تصفیهخانه و بیمارستانها را برای رفع نیازهای اساسی آوارگان در بنگالدش راهاندازی کند

هموطنــان عزیــز برای مــردم میانمار اســت. وی گفت: همچنیــن مردم میتواننــد تا پایان هفته جاری کمکهای نقدی خــود را از طریق شماره حساب 99999 جمعیت هاللاحمر نزد بانکهای ملی، ملت، رفاه، دی، شــهر، صادرات، سپه، مســکن و آینده به دســت مردم میانمار برسانند.

انــدام اظهار کــرد: طــی چنــد روز اخیر به دنبــال جنایات وحشــیانه رژیم میانمــار علیه مســلمانان ایــن کشــور، ســازمان داوطلبان جمعیــت هاللاحمر ایــران با بســیج تمامی داوطلبان و تبلیغات گســترده در دورترین نقاط ایــران، برنامههای خوبی را بــرای کمک به این مردم محنتزده دنبال کــرده و موفق به جذب کمکهای چشمگیر نقدی مردمی شده است.

همچنین رئیس ســازمان داوطلبان جمعیت هاللاحمر ضمن تقدیر از همراهی و مشــارکت ملت نوعدوســت ایران در این امر بیــان کرد: با انتشــار تصاویر دلخراش و دردناک مســلمانان روهینگیا که از سوی رسانهها به قلب انسانهای آزاده جهان مخابره میشود، عملکرد ملت شریف ایران از همان روزهای آغازین با حضور گسترده در پــای صندوقهــای جمــعآوری کمکهای مردمی جمعیت هاللاحمر، موجب ســربلندی جمهوری اسالمی ایران شــد. اندام تصریح کرد: با وقــوع رویدادهای متعــددی همچون بالیای طبیعــی و مخاصمــات در نقاط مختلــف دنیا، جمعیت هاللاحمر صندوقهای بسیاری را برای جمعآوری کمکهای مردمی مســتقر میکند و وجود این صندوقها نشان از فرهنگ نوعدوستی مردم شریف ایران دارد که دستان سخاوتشان کیلومترهــا آن طرفتــر دســتان نیازمندان و آســیبدیدگان از این بالیا را به حکم انســانیت میفشرد. از سویی دیگر تکاپوی یک انسان برای کمک به انسان دیگر، پایههای عاطفی و انسانی جامعه را تقویت کرده و اجتماعی لبریز از محبت و همدلی را به وجود میآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.