آخرین ایستگاه

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقی -

شهروند| «این چند قلم دارو در لیست بیمه نیست،آزادبایدحسابکنید؟»یکگزارهتکراری که هنوز از چالش بیمه در عرصه «سالمت» خبر میدهد. گزارهای «تلخ» که دایــره آن داروهای خاص را نیز دربرگرفته اســت؛ نگرانی از خروج داروهای حیاتی بیماران تاالســمی از فهرست بیمهها، تازهترین خبری است که از عرصه دارو به گوشمیرسد.

جنگناتمامبیمهودارو

بهگزارش «شهروند» توجه به نقش داروسازان در طرح تحول نظام ســالمت از آثار مثبت طرح تحول سالمت اســت. از هفت طرح تحول نظام سالمت، چهار بخش مستقیما به نوعی در حوزه دارو تعریف میشود. پیش از اجرای طرح تحول، بیش از 25درصد هزینــه تامین دارو و تجهیزات پزشــکي از جیب مردم پرداخت ميشد که این رقم درحال حاضر به 0۱ تا 2۱ درصد رسیده است که از کاهش 35 تا ۷3درصــدي هزینه از جیب مردم خبر میدهد. اما با توجه به این طرح هنوز بیمه بهعنوان ابزاری حمایتی باید فشار اقتصادی ناشی از بیماری و شرایط دشــوار را کاهش دهد تا بیماران در فرآینــد درمان، کمترین بار مالی را متحمل شوند و آســایش خاطر بیشتری داشته باشــند، زیرا یکی از مهمترین دالیلی که امروزه بیمهگذاران تحت پوشــش بیمههای مختلف قرار میگیرند، ارزانتر شدن هزینههای درمان و کاهش بار مالی آن از روی دوش خانوادههاست، گزینهای مهم که همواره مورد انتقاد و نارضایتی شهروندان اســت، زیرا برخی از شهروندان بیان میکنند که تمام یا چند قلم از نسخه تجویزشده آزاد محاسبه میشود. مسأله دیگر، مشکل بدهی بیمهها به شــرکتهای توزیــع و پخش دارویی است. خبرها حاکی از بدهی حدود 0005میلیارد تومانیشرکتبیمهبهشرکتهایتوزیعوپخش داروییاست.

حلمشکالتحوزهسالمت،وظیفهدولت

ظهر یکی از روزهای آلوده تهران اســت. وارد داروخانهمرکزیهاللاحمرمیشویم،متقاضیان دارو روی صندلیهای تعبیه شــده در داروخانه نشســتهاند تا نوبتشان برســد و داروی خود را دریافت کنند. با خانم تقریبا 55ســالهای همراه میشویم که با سرطان دست و پنجه نرم میکند. او برای دریافت داروهای خود، هر دوماه یکبار به داروخانه هاللاحمر مراجعه میکند. داروهایی که او میخواهد در داروخانههای منتخب شــهر هم وجود دارد، اما با قیمتهای متفاوت؛ تفاوت قیمتدارویداروخانههایخصوصیوهاللاحمر کامال مشخص است. با او همصحبت میشویم: «ارایه دارو و حل مشکلهای حوزه سالمت جزو وظایف دولت محسوب میشود. این دولت است که باید در عرصه سالمت فعالیت داشته باشد. به نظر من، عرضه دارو به بیماران صعبالعالج باید رایگان باشــد. دولت میتواند از نهادهای مردمی قابلاطمینانمثلهاللاحمربرایحلمشکالت حوزه سالمت و تحویل دارو استفاده کند. بیمهها بایدپوششکاملیدرحوزهداروداشتهباشند.»

پوششکاملداروییدرنظامسالمت،یک

ضرورت

موضوعی که منوچهر جمالی، عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس نیز بر آن تأکید دارد. او با بیان اینکه در شــرایط کنونی برخی از این داروهابهویژهداروهایخارجیتحتپوششبیمه نیست، عنوان کرده است: «ضرورت دارد داروهای وارداتیوخارجینیزتحتپوششکاملبیمهقرار گیرند. واقعیت آن است داروهایی که در دنیا برای کنترل بیماری اماس تولید میشود، وارد کشور شدهوتوسطپزشکانمتخصصاستفادهمیشود. اگر اثبات شــود که چنیــن داروهایی به کنترل بیماری اماس کمک میکند، الزم است معاونت غــذا و دارو در جریان امور قرار گیرد تا برای تحت پوششقراردادناینداروهاورودکند.»

تأمینداروهایخاص،مهمتریندغدغه

هاللاحمر

معاونمنابعانسانیوپشتیبانیخراسانشمالی نیز در اینخصوص عنوان کرده اســت که تأمین داروهای خاص از مهمترین دغدغههای جمعیت هاللاحمر این اســتان اســت. معــاون منابع انسانی و پشــتیبانی جمعیت هاللاحمر استان خراسانشمالی در کمیته بیماران خاص استان گفت:«متاسفانهبیمههادرپنجماهگذشتهبدهی خود را که مبلغ قابل توجهی اســت به جمعیت هاللاحمر پرداخت نکردهاند که در صورت عدم پرداخت این وجوه در روند تأمین دارو خلل ایجاد خواهدشد.

هاللاحمر؛چشمامیدفرودستان

نهضت بینالمللی صلیبســرخ و هاللاحمر چهار هدف تعریف شده دارد؛ یکی از این اهداف تسکین آالم بشــری و هدف دیگر هم حمایت از زندگی و سالمت انســانها بدون درنظر گرفتن هیچگونه تبعیض میان آنهاســت. داروخانههای هاللاحمر بــا هدف کمک به بیمــاران فعالیت میکند. این داروخانهها براساس وظیفه حمایت و کمک به افراد محروم تأســیس شده است. این یک امر طبیعی اســت که هاللاحمر با توجه به وظیفه درمانیاش به تدارک دارو هم بپردازد. در سالهای اخیر فعالیت سازمانهای مردمنهاد در عرصه سالمت افزایش پیدا کرده است؛ دولت نیز با اجرای طرح تحول سالمت، تحول بزرگی در این عرصهبهوجودآوردهاست،اماهنوزیکمعضلدر حوزهسالمتحلنشدهباقیماندهاست؛معضلی بهنامبیمه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.