ارزش انسانها به انتخابهایی است که انجام میدهند

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقی -

موفقیت طرح دادرس مرهون همکاری میانبخشی جمعیت هاللاحمر و وزارت آموزشوپرورش است

شهروند| دکتر مسعود حبیبی رئیس سازمان جوانان جمعیت هاللاحمر در اختتامیه رقابتهای پنجمین مرحله از المپیاد آماده در بخش پسران با قدردانی از همکاری مناسب وزارت آموزشوپرورش با ســازمان جوانان در اجرای طــرح دادرس گفت: موفقیتطرحدادرسمرهونهمکاریمیانبخشی میان جمعیت هاللاحمر و وزارت آموزشوپرورش است.

وی با بیان اینکه در جمعیت هاللاحمر بتوانم به مردم خدمت کنم، محبت بزرگی اســت که به من شده و خدا را شــاکرم که در خدمت این جمعیت پیشرو و قابل احترام شما جوانان و نوجوانان هستم، اضافه کرد: از دالیل اصلی اعتماد مردم به جمعیت هاللاحمر اصول هفتگانهای اســت کــه بر این نهاد حاکم است، انســان در نگاهی که در جمعیت هاللاحمراست،محترموارزشمنداست.

دکترحبیبیادامهداد:خیلیخوشحالهستمکه شما نوجوانان کشورم خوببودن را انتخاب کردید، شــما انتخاب کردید که در جمعیــت هاللاحمر خوبیکنیدتابتوانیداهدافجمعیتهاللاحمرکه احترامگذاشتنبهانسانها،گسترشصلحودوستی وتسکینآالمبشریاستراتحققببخشید.

وی با بیان اینکه ارزش انسانها به انتخابهایی اســت که انجــام میدهنــد و این انتخاب شــما ارزشمندبودنتان را نشــان میدهد، گفت: تبریک میگویم کــه انتخــاب کردید در ایــن مجموعه حضور پیدا کنید. طرح دادرس از ارزشــمندترین فعالیتهایی است که ما در ســازمان جوانان انجام میدهیم. از تمام کســانی که این طــرح را تدوین کردند و به جایی که امروز هســتیم رســاندهاند، ممنونم.

رئیس سازمان جوانان به اشاره به همکاری وزارت آموزشوپرورش با این ســازمان افزود: ما ساالنه به 004هزار نفر آموزش کمکهــای اولیه میدهیم، 44 حادثه در جهان شــناخته شده که از این تعداد 33 حادثه را در ایران داریم، یکــی از حوادث بد در کشور ما تصادفات جادهای است و متاسفانه شاهد این هستیم که هر روز بر اثر آن انسانهای ارزشمند از بین میروند. کمکهای اولیه باعث میشــود که در لحظات اولیه تا رسیدن نیروهای امدادی کسانی که این آموزشها را دیدهاند، بتوانند اقدام درســت انجــام دهند و جــان آدمها را نجــات دهند و این بســیار اهمیت دارد و حتی در بسیاری از کشورها برای تمام شهروندان الزامی شــده است و ما امروز درحال انجام این کار بزرگ هستیم و موفقیت طرح دادرسمرهونهمکاریمیانبخشیمیانجمعیت هاللاحمر و وزارت آموزش و پرورش بوده و به جایی رسیدهایم که درحال برنامهریزی هستیم که امسال بتوانیم در 22هزار مدرســه طرح دادرس را داشته باشیم.امسالپنجمینالمپیادآمادهامسالدرچهار نوبت برای دختران و پسران دادرس سراسر کشور در اردوگاه مهر بندرانزلی برگزار شــد. در مسابقات پنجمین المپیاد آماده بــرادران در گروه «الف»، از مجموع تیمهای متشــکل از 2۱ استان کشور در مجموع نتایج و جمع امتیازات استانهای کرمان، البرز و آذربایجانغربی رتبههای اول تا سوم را کسب کردند.درمسابقاتپنجمینالمپیادآمادهبرادراندر گروه «ب»، از مجموع تیمهای متشکل از 2۱ استان کشور، در مجموع نتایج و جمع امتیازات استانهای سیستانوبلوچستان، بوشهر وخوزستان رتبههای اول تا سوم را کســب کردند. همچنین استانهای همدان، البرز و ایالم موفق به کسب رتبههای اول تا سومپنجمینالمپیادآمادهدربخش«الف»خواهران شدند.واستانهاییزد،اصفهانوخوزستانموفقبه کسبرتبههایاولتاسومپنجمینالمپیادآمادهدر بخش«ب»خواهرانشدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.