بازارچه خیریه حمایت از افراد مبتال به سرطان برپا شد

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقی -

شهروند| موسسه «مکســا» که به حمایت و درمان بیمــاران مبتال به ســرطان میپردازد، در روزهای پایانی شــهریورماه بــرای حمایت از این بیماران, بازارچه خیریــهای راهاندازی کرد. به گفته فریمان نقایی، کارشــناس مددکاری و مشارکتهای موسسه مکســا، این بازارچه بیش از 3۱ غرفه با محصوالت متنوع سالمت، بستنی، غذاهای خانگی، گیم نت و بازیهــای رایانهای، بدلیجاتو...راشاملبودکهبخشیازآنهاهنرهای دستیبیمارانسرطانیوبخشیدیگرازمتقاضیان شرکت در این بازارچه را شامل میشدند. در متن دعوت این بازارچه خیریــه آمده: «اینجا تکاپوی انسانیترینلحظاتزندگیجاریاست،وبخشش به معنای حقیقی خود نزدیکتر شده و مرهمی بر دلهای بیقرارمان؛ از شما عزیزان دعوت به عمل میآید تا در این مسیر گاهی سخت اما پر از لطف و لذتهای عمیق وجدانی و در راستای حمایت از بیمارانمبتالبهسرطانهمراهوهمگامماباشید.» این بازارچه خیریه از تاریخ ۱2 شهریور لغایت 24 شهریورماه از ساعت ۷۱ الی 42، در ضلع شرقی باغ غدیر، واقع در خیابان عالمه امینی برگزار شد که عالوه بر برپایی غرفهها، اجرای زنده موسیقی بههمراههنرمنداناصفهانیوجشنبادکنکهااز دیگربرنامههایتدارکدیدهشدهبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.