طرحهای ضربتی، نتیجههای سطحی

| فاطمهاشرفی | رئیسهیأتمدیرهانجمنحمایتاززنانوکودکانپناهنده(حامی)|

Shahrvand Newspaper - - گـزارش -

اتفاقی که اخیرا با آن روبهرو شدهایم، یعنی رد مرزکردن برخی از کودکان مهاجر، مسألهای دووجهی اســت و باید تمام ابعاد آن را مورد بررسی قرار داد. موضوعی که با نگاه تکبعدی نمیتوان به درک درســتی از این مقوله دست یافت. نکته مهم اینکه رد مرزکردن نه در مورد کودکان که در مورد بزرگســاالن هم نتیجه مثبتی نداشــته و آن هم به دلیل کنترل ضعیف مرزهایکشوراست. در سالهای گذشــته طرح جمعآوری و رد مرزکردن بزرگساالن نتیجه معکوسیداشتهوبسیاردیدهشدهفردردمرزشده،زودترازمامورتحویلبه تهرانبرگشتهوبهکارشادامهمیدهد.بههمیندلیلبایدگفتاینمسأله بسیار عمیقتر و جدیتر از آن چیزی است که به نظر میرسد و طرحهای ضربتیمانندطرحیکهدرحالحاضربهاجراگذاشتهشده،غیرکارشناسی استونمیتواندمارابهبرنامهدرازمدتیبرساند. در حال حاضر آنچه نگرانی بیشتری ایجاد میکند، حضور کودکان در این طرح ضربتی است و ما هنوز نمیدانیم چه سازوکاری برای این امر تبیین شده اســت. ما نمیدانیم شرایط شناسایی بچههایی که دستگیر و رد مرز میشوند به چه شکل اســت و کودکان در طی این فرآیند با چه شرایطی روبهرو میشوند. آیا امنیت فیزیکی و روانیدارند؟ هنوز مشخص نیست آیا کسیمیزبانبچههادرکشورمبدأهستیانه.عالوهبراینهاشنیدههاحاکی از این است که سن رد مرزکردن بسیار پایین است و حتی بچههای زیر 10 سالراهمشاملمیشود. بعد دیگر این ماجرا شناخت مسأله از نگاه مسئوالن کشور است. میدانیم موج قاچاق انســان و بهویژه کودکان در سالهای اخیر افزایش یافته و این نگرانی وجود دارد که این حجم از قاچاق میتواند تبعات بســیار منفی و مخربی برای کشور در پی داشته باشــد. تعداد و نوع کودکان کار خارجی نشاندهنده چهرههای غریبی است که اغلب فاقد خانوادهاند و توسط باند قاچاق وارد ایران شدهاند. در چنین شــرایطی اگر بحث کنترل لب مرز و نظارت شهری وجود نداشته باشد، شهرهای ما درنهایت به شهر کودکان بیسامانتبدیلمیشود؛همانطورکهدرحالحاضرماپیامدهایناشیاز مهاجرتکودکانبیسامانافغانستانرابهایرانمتحملشدهایم.افغانستان بر اساس آمارها حدود یکمیلیون نفر کودک کار و خیابان دارد. برای رفع این مشکل پیش از هر چیز به ایمنشــدن مرزهای کشور و از سوی دیگر تدوینقوانینمتقنودقیقدرزمینهقاچاقانساننیازاستوضعفقوانین بازدارنده، عاملی مهمی اســت که نمیتوان فقدان آن را نادیده گرفت و در چنین شرایطی نمیتوان صرفا با اجرای طرحهای ضربتی عملکرد موثری را برای مدیریت و مهار این مســأله تعریف و اجرایی کرد. ما در کشــوری زندگی میکنیم که از هر سو در کشوقوس معادالت منطقهای قرار دارد و برای مواجهه با این مشــکالت اجتماعی، باید با دقت و عمق بیشــتری واردعملشویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.