وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با فساد چیست؟ ذرهبین بازرسان روی متخلفان اداری

Shahrvand Newspaper - - شهروند حقو -

مهرنوش گرکانی- شهروند حقوقی| امروزه فساد اداری در کشــور تنها به رشوه و زیرمیزی در ادارات محدود نمیشــود؛ بلکه این فساد اکنون در تاروپود برخی دستگاههای اداری درهم تنیده و به اصلی غیر قابل اجتناب در این دســتگاهها تبدیل شده است و افراد با توســل به این موضوع، پلههای ترقی را طی میکنند. برخی معتقدند که در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد و فساد در این کشور ساختاری شــده است. احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس شــورای اسالمی نیز معتقد است وضعیت به مرحله فساد سیستماتیک رسیدهاست.

غالمحســین محســنیاژهای، دادســتان کل کشــور نیز که مقامهای قضائی بســیاری تاکنون داشــته است، با اســتدالل اینکه فســاد در ایران «سازمانیافته، گســترده و پیچیده» شده است، «اقدامات اطالعاتی، امنیتی و سیاســی» را راهکار مبارزهبافسادمیداند.

سازمانبازرسیکلکشور موظفبهپیشگیریازفساداست قوه قضائیه و در واقع سازمان بازرسی کل کشور موظف اســت تا از به وجود آمدن فسادهای اداری جلوگیری کند و حتــی اگر در این زمینه موفق هم نبود، آنها را کشف کند و مورد پیگیریهای قضائی قرار دهد. بارها و بارها در خبرها از فسادهای اداری مدیــران و کارمندان ســازمانها و ادارات مختلف شنیدهایم که در بیشتر آنها اسمی از متهمان برده نشده اســت و در ادامه هم معموال کسی از چند و چون آخر کار باخبر نمیشود. اما در هر صورت همه واقف هستند که سازمان بازرسی کل کشور موظف است تا از این دست فسادها پیشگیری یا در صورت کشف به آنها رســیدگی کند. سازمان بازرسي کل کشور یکي از دستگاههاي قوه قضائیه ایران است که براساس اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسالمي تشکیل شده و مصطفي پورمحمدي رئیس کنوني این سازمان است.

چند روز پیش نیز رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور با بیان اینکه «وظیفه سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی نظارت بر حســن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است» گفت: سه وظیفه برای ســازمان بازرسی داریم که عبارت از «پیشــگیری»، «نقش ضد فســادی» و «نقش آمبودزمانی» است. اکثر مدیران ما پاکدست و خدوم هستند ولی متاسفانه یک تعداد معدودی مدیر متخلف هم هســتند که باید بــا آنها برخورد قانونی شــود. طبق بررســیهای ما در ســازمان، پیشــگیری موثر بوده است. خوشــبختانه ساالنه هشدارهای بســیاری از ســازمان به دستگاههای مختلــف داده میشــود که منجر به اصــالح امور شده است. آیتاهلل آملیالریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه نیز بر پیشــگیری تأکید دارند؛ چرا که اعتقاد ما بر این است که منابع مالی برمیگردد ولی منابع انسانی در دســتگاه اجرایی و دستگاه قضائی قابل برگشت نیســت. بنابراین هیچگاه خوشحال نمیشــویم مدیری را به هر دلیلی از گردونه خارج کنیم. از این لحاظ ســعی میکنیم حتیاالمکان مدیرانراحفظکنیم.

قاضی ســراج همچنیــن دربــاره کارکردهای ضدفساد سازمان بازرســی گفت: اما درباره کارکرد ضدفسادی سازمان بازرسی باید اشاره کنم که اگر سازمان به جایی برسد که اصالح امکانپذیر نباشد، قطعا برخورد کرده و به هیچ وجه ممکن گذشــت نمیکند؛ چون ما آمدهایم به مدیران کمک کنیم و انتظار داریم که مدیران نیز در رعایت قانون نهایت همکاریراداشتهباشند. تعیینرئیسسازمانبازرسيکلکشور

برعهدهچهکسياست؟ رئیس ســازمان توســط رئیس قــوه قضائیه از میان قضات شــرع و یا قضاتي که داراي رتبه 10 یا 11 قضائي باشــند، تعیین میشود. رئیس سازمان میتواند یک نفر قائممقام براي خود از میان قضات با صالحیت انتخاب کند که با پیشــنهاد و تصویب رئیس قوه قضائیــه تعیین میشــود و همچنین میتواند به تعداد الزم معاون داشته باشد.

بازرسي توســط بازرس یا هیأتهاي بازرسي به عمل میآید. رئیس هیأت بازرســي توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصان و کارشناسانبرجستهومورداعتمادانتخابميشود.

رئیس هیأت بازرســي و یا بازرس در صورتي که داراي پایه قضائي و ابالغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشــد، چنانچه در ضمن بازرسي به اموري برخورد کنند که بیــم تباني یا فرار متهم و یــا از بین بردن دالیل و مدارك بــرود، میتواند تا پایان بازرســي برابر مقررات قانون آیین دادرســي نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشــت اتخاذ تصمیم کند و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضرورت تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت رئیس دادگستري محل اقدام کند. قرارهاي تأمین صادره ظرف مــدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز اســتان مربوط اســت. گزارشهاي سازمان در مراجع قضائي و هیأتهاي رسیدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت رسیدگي شــده و آراي صادره مراجع قضائي با درخواســت سازمان بازرسي کل کشور و موافقت دادستان کل کشور و آراي صادره هیأتهاي رسیدگي به تخلفات اداري با درخواســت ســازمان مذکــور در مراجع ذیصالح ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر بوده و این رســیدگي نیز خارج از نوبت خواهد بود.

هر گاه بازرســي که داراي پایه قضائي اســت، ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به حکمي برخورد کنــد که آن را خالف بین شــرع یا قانون تشــخیص دهد گزارش مســتدل آن را از طریق رئیس ســازمان براي اطالع دادستان کل کشور تهیه و ارسال میدارد. دادســتان کل در صورتي که آن را از مصادیق بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب 1373/4/15 تشخیص دهد، اقدام قانوني را معمول دارد. بازرس یا هیأتهاي بازرسي گزارش کار خود را مستقیما به سازمان تسلیم خواهد کرد. مسئوالنذیربطبهچهکسیپاسخگو

هستند؟ کلیه مسئوالن ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و موسسات اســناد و اطالعات و مدارك مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرســان اعزامي قــرار داده و همکاري الزم را مبذول دارند. در مواردي که بازرس یا هیأتهاي بازرســي به منظور حسن جریان امور تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدي را که مورد بازرسي قرار گرفتهاند، ضروري تشخیص دهند باید مراتب را فورا و مســتدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطالع داده و تعلیق کارمند یا کارمندان مورد نظر را تقاضا کنند. وزیر یا رئیس دســتگاه مربوط مکلف به اجراي تقاضاي هیأت بازرســي است و در غیر اینصورت شخصا مسئول عواقب امر خواهد بود و سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم الزم به قوه قضائیهگزارشخواهدکرد.

وظایفوزیریامسئولدستگاه وزیر یا مسئول دســتگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسي حداکثر ظرف 10 روز عملیات اجرایي را جهت انجام پیشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور شروع کرده و مفاد جریان کار را مرتبا به اطالع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایي جریان امر را پیگیري کند.

از تاریخ اجراي این قانون سازمان کنوني بازرسي کل کشور منحل شده و کلیه اسناد و اوراق و مدارك و اموال و اعتبارات و تعهدات و کارکنان آن در اختیار سازمان قرار ميگیرد. سازمان حسابرسي دولتي، مسئوالن حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانهها و موسسات مشمول بازرسي چنانچه به سوءجریاني در رسیدگي به عملکرد مالي و اداري دستگاههاي اجرایي و شــرکتهاي دولتي و وابســته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسي است باید مراتب را به اطالع ســازمان بازرسي کل کشور برسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.