پرسش و پاسخ حقوقی

Shahrvand Newspaper - - شهروند حقو -

روزنامه شــهروند با هدف باالبردن دانش حقوقی خواننــدگان در ســتون «بدانیم» ســواالت و پاســخهای متــداول حقوقی و قضائی شهروندان را منتشر میکند.

یکماه پیش از بنــگاه با قولنامه خودرو خریدم. چند روز بعد ســند خودرو را همراه بایک وکالت کاری به من دادند و کل پول را از من گرفتند. زمانی که برای تعویض پالک خودرو رفتم به من گفتند وکالت خرید به نام فروشــنده تنظیم کنم و به همراه ســند به بنگاه بدهم تا برای فروشنده بفرســتند و فروشنده ســند را به نام من انتقال بدهد و برایم بفرســتد. بعد از گذشت 20 روز به بنگاه رفتم و درمورد سندم سوال کردم. آنها به من جواب سرباال دادند و گفتند خبر نداریم، اگر بیاید خبر میدهیم. لطفا مرا راهنمایی کنید که چه کار کنم؟

خرید خــودرو بایــد به صورت رســمی در دفترخانههــای ثبــت انجــام شــود و تسویهحساب کامل با فروشنده نیز همزمان با انتقال ســند انجام شــود. بــه هرحال در صورت اســتنکاف فروشــنده (مالک قبلی) از انتقال و تنظیم ســند خودرو به نام شما، پیشــنهاد میشــود دعوی مربوطــه را به طرفیت مشــارالیه و مالــک (در صورتی که فروشــنده مالک قبلی خودرو نیســت) در محاکم حقوقی مطرح کنید.

آیا برای اقامه دعوا در دادگاه داشــتن وکیل اجباری است؟ من در یک موضوع ملکی با تصرف عدوانی روبهرو هستم و مدارک کافی دال بر محکومیت متجاوز را در اختیار دارم که مستند و قابل ارایه در دادگاه است و خودم شخصا میتوانم دفاع کنم. قبال شــنیدهام دادگاه بدون وکیل طرح شــکایت را قبول نمیکند. لطفا مرا راهنمایی کنید.

درحــال حاضر دخالت وکیــل در دعاوی مدنی الزامی نیست؛ این رویه درحالی است که پیش از این دخالت وکیل در امور حقوقی الزامی بــود؛ بنابراین اشــخاص میتوانند در دعــاوی مدنی خود بــدون حضور وکیل شرکت داشته باشند.

من یکسال با دختری نامزد بودم و همه عشق و زندگیام را وقف او کردم؛ حاال که قصد عقد داریم، او میگوید نمیتواند با من ازدواج کند و کس دیگری را دوست دارد. آیا یکســال عمر من که پای این دختر از بین رفــت، هیچ تعهدی برای او ایجاد نمیکند؟

دوران نامــزدی، بــه فاصلــه زمانی پس از خواســتگاری و ایجــاد توافق نســبت به شــرایط عقد و نکاح یا وعده ازدواج تا وقوع عقد و نکاح گفته میشــود. در دوره نامزدی اصوال خانوادههای دختر و پســر، رفتوآمد و مالقاتهــای محدودی دارند که شــرایط شــناخت هر چه بیشــتر دختر و پســر در این مالقاتها فراهم خواهد شــد. اما آنچه مسلم بوده و قانون نیز آن را تایید کرده این اســت که وعده ازدواج، ایجاد عالقه زوجیت نمیکند و اگر هر یــک از نامزدها در دوران نامــزدی از وصلت امتناع کند، مشــکلی به وجود نیامده و هیچکــس نمیتواند او را به انجام نکاح مورد نظر اجبار کند.

دربــاره نگهــداری ســگ در یکی از واحدهــای آپارتمان که همســایه هم هستیم، چه شکایتی تنظیم باید کرد؟

بر اســاس تبصره ماده 3 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها، نگهداری حیوانات در مشاعات آپارتمانها مثل راهپله، پشتبام و پارکینــگ ممنــوع اســت. درخصوص نگهــداری حیوانــات در قســمتهای اختصاصی (در داخل واحد آپارتمانی)، صرفا در صورتی که اقدام همســایه، نوعی تهدید علیه سالمت ساکنان باشد یا آنکه نگهداری حیوان سبب سلب آسایش همسایهها شود، امکان شــکایت وجود دارد. مانند آنکه در نیمه شب صداهای نامتعارف از حیوان ایجاد شود. در این حالت اگر آپارتمان دارای مدیر ســاختمان اســت، وی میتواند با در دست داشــتن صورتجلســهای که حاوی شرح موضوع مزاحمت ناشــی از نگهداری حیوان اســت، به دادســرای محل وقوع ملک خود مراجعه کرده و خواســتار رسیدگی قضائی شــود، در غیر این صورت، همســایهها نیز میتوانند رأسا نســبت به پیگیری شکایت خود اقدام کنند.

برای شکایت از یک بیمارستان کجا باید مراجعه کرد؟

نخستین مکان برای شــکایت، دادسرای ویژه رســیدگی به جرایم پزشکی است که مردم میتوانند برای رسیدگی به مشکالت و پروندههای قضائی خــود در رابطه با قصور و تخلفات پزشــکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند و از ایــن طریق میتوانند دیه و خسارات وارد شــده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد، مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

دومین راهکاری که قانون برای شکایت از پزشــکان در نظر گرفته شورای حل اختالف (ویژه امور بهداشــت) اســت که رســیدگی و حلوفصــل اختالفات اعضای جامعه پزشــکی بــا یکدیگر و همچنین اختالفات جامعه پزشــکی با سایر اشــخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتی که مبلغ مــورد نظر کمتر از ۵میلیون تومان باشــد یا در صورتی که هر دوطرف درخصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صالحیت آن است.

ســومین مرجعی که در قوانین و مقررات برای این مسأله به آن اشــاره شده سازمان نظام پزشــکی اســت که تخلفات اداری و انتظامی پزشــکان را مورد رســیدگی قرار میدهد و نتیجــه آن برخــورد انتظامی با پزشــک خواهد بــود که طیف وســیعی از اقدامات از توبیــخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دایمی را دربرمیگیرد. یادتان باشد در تمام این مــوارد آنچه از اهمیت بســیار زیادی برخوردار است، نظریه پزشکی قانونی اســت و مبنای اکثر احکام صــادره نظریه کارشناسی این سازمان خواهد بود.

آیا شــوهر من میتواند به بهانه اینکه شغل من نامناسب است، مانع کار کردن من شود؟

درست اســت که طبق ماده 1117 قانون مدنی «شــوهر میتواند زن خود را از حرفه یــا صنعتی که منافــی مصالــح خانوادگی یا حیثیــات خود یا زن باشــد منع کند» اما نمیتواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شــغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خــود را مطرح کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.

کســی که به صورت قانونــی اقدام به واردات شــمش طــال و ارز میکند و وابسته به ارگان یا موسسهای نیست و با آگاهسازی افراد مختلف از نوع فعالیتش از آنها ســرمایه و پول برای انجام همان کار قانونی دریافــت میکند و در عوض میزانی ســود برای آنها در نظر میگیرد (عالوه بر اصل پــول) و به آنها میدهد، یعنی به افراد مختلف ســود درصدی دهد، مرتکب جرم میشود؟ با توجه به اینکه اصل کار او قانونی است و مصداق پولشویی نیست؟

اگر دریافــت یا پرداخت ســرمایه درصد سود مشخصی داشته باشــد، قطعا حکم ربا را داشــته و برابر مــاده 5۹5 قانون مجازات هر نــوع توافق بین دو یا چنــد نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیــع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شــرط اضافه با همان جنس مکیل و مــوزون معاملــه یا زاید بــر مبلغ پرداختی، دریافت کند، ربا محسوب و جرم شناخته میشود. مرتکبان اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واســطه بین آنها عــالوه بر رد اضافه به صاحب مال به 6 ماه تا 3سال حبس و تا 74 ضربه شــالق و نیز معادل مال مورد ربا بهعنوان جزای نقدی محکوم میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.